Základné info

Valachovič, Milan RNDr., DrSc.

OBE vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6178
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Milan/
 
ŽIVOTOPIS – CURRICULUM VITAE

MENO: Milan Valachovič DÁTUM NARODENIA: 1. 12. 1956
MIESTO NARODENIA: Skalica NÁRODNOSŤ: slovenská

Organizácia Obdobie od – do
Botanický ústav SAV – vedecký pracovník, vedúci oddelenia od 1995 1992 –2009
Botanický ústav SAV – postgraduálne štúdium 1989 –1992 – ukončené skúškou a titulom CSc.
Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV – odborný pracovník a študijný pobyt 1984 –1988
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – RNDr. 1982 – vykonaná rigorózna skúška
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – prom. biol. september/1976 –jún/1981
Gymnázium v Malackách – maturita 1972 –1976
Základné vzdelanie – ZDŠ vo Veľkých Levároch a Malackách 1963 –1972

Pracujem na Botanickom ústave od jeho vzniku až doteraz. Od roku 1992 som postupne viedol sériu projektov Rastlinné spoločenstvá Slovenska, ktoré sú zamerané na komplexný prehľad vegetačných jednotiek. Tejto činnosti venujem hlavnú pozornosť a tam smerujú aj ďalšie aktivity, spojené so spoluprácou so zahraničím.
Ako delegát 1. stretnutia európskych fytocenológov European Vegetation Survey v Ríme (1992) som sa stal členom jej pracovnej skupiny a prakticky každoročne zastupujem SR na tomto fóre. Na Slovensku koordinujem proces zjednocovania metodík výskumu a spracovávania údajov kompatibilných so štandardom v krajinách EÚ. Do roku 2006 som priamo organizoval budovanie národnej databázy. V rokoch 1995–1997 v spolupráci s dr. Rodwellom (University Lancaster) som sa podieľal na príprave medzinárodného projektu Safeguarding the biodiversity of Eastern Europe v rámci programu DARWIN Initiative. V období 2002-2005 som sa aktívne zapájal do procesu aproximácie SR na poli ochrany biotopov – napojenia Slovenska na medzinárodné sústavu NATURA 2000 a na jednotný klasifikačný systém EUNIS, priamou účasťou na projektoch organizovaných zo zahraničia a s pomocou fondu PHARE. V tom čase som bol členom poradného zboru ministra životného prostredia pre oblasť ochrany prírody a krajiny a členom pracovnej skupiny pre európsku environmentálnu legislatívu pri MŽP SR.
Mojou ďalšou špecializáciou je flóra a vegetácia Balkánu, východnej Ázie a sibírskej časti Ruska, kam smerovali viaceré expedičné cesty a v nadväznosti na ne aj publikačná aktivita. Vydal som so svojím tímom niekoľko knižných a desiatky vedeckých a odborných článkov som publikoval doma aj v zahraničí. Pôsobím v grantových komisiách (člen VEGA do roku 2008), vypracúvam odborné posudky a oponentúry, ako školiteľ sa podieľam na výchove mladých vedeckých pracovníkov. Som členom redakčných rád časopisu Biologia a Phytocoenologia.
Moju vedeckú činnosť ocenilo aj mesto Malacky udelením ceny Pálfyho srdce v roku 2001 a rovnako za monografiu Rastlinné spoločenstvá Slovenska sme v tom roku získali Prémiu Literárneho fondu SR. Obdobné ocenenie sme dosiahli aj v roku 2008.
Nikdy som nebol členom politickej strany, v komunálnej politike mesta sa ako poslanec mestského zastupiteľstva od roku 2002 aktívne podieľam v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja environmentálnej výchovy.

v Bratislave, 18. 10. 2008

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5296-5240