Projektová činnosť

Medzinárodné

Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po menežment chránených území.Vedecký tím Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV sa bude podieľať na nasledujúcich cieľoch: 1) Identifikácia nedostatkov v ochrane rastlín a ich trvalo udržateľnom využívaní a podpora najlepších postupov – zapojíme sa poskytovaním našich skúseností a databáz obsahujúcich informácie o ohrozených rastlinách na Slovensku a v okolitých regiónoch. Naša inštitúcia prispeje skúsenosťami s identifikáciou ohrozených rastlín, najmä endemitov, ktoré sú v centre záujmu projektu Millennium Seed Bank, na ktorom náš ústav participuje. 2) Identifikácia nových a najmodernejších metodík a prístupov v ochrane rastlín – budeme sa aktívne podieľať na rozvoji nových vedeckých techník (najmä environmentálne modelovanie a využitie remote sensing). Budeme tiež prispievať odporúčaniami pre vhodný menežment ekosystémov, ktoré obsahujú ohrozené rastliny.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18201
Doba trvania: 15.10.2019 – 14.10.2023
ConservePlants – Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma
Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Anotácia: Úlohou COST projektu a jeho konzorcia je podstatne zvýšiť stupeň udržateľnosti manažovania európskych lesných ekosystémov s cieľom dlhodobo si zachovať svoje sociálne, environmentálne a ekonomické funkcie a hodnoty. Bude sa riešiť zriadením znalostnej platformy schopnej štandardizovať a uplatňovať existujúce informácie o biodiverzite lesov.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18207
Doba trvania: 13.11.2019 – 12.11.2023

Národné

POLINES – Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
Bees cannot make it all – DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD.
Anotácia: Podľa mnohých zdrojov sme svedkami masívneho úbytku biodiverzity, čo môže mať pre ľudstvo katastrofické následky. Kriticky ohrozené sú aj opeľovače, ktoré sú nenahraditeľné pre poľnohospodárstvo, výživu, fungovanie ekosystémov a zachovanie ich ekosystémových služieb. Skutočnú diverzitu opeľovačov a zloženie ich spoločenstva však nepoznáme a bez relevantných dát nie je možná ich efektívna ochrana. Potrebujeme preto výrazne skvalitniť poznatky a inovovať postupy biodiverzitného výskumu. Konvenčné postupy sú zdĺhavé, finančne náročné a náchylné k chybám, čo znižuje výpovednú hodnotu výsledkov. DNA (meta)barkóding v súčasnosti revolucionizuje našu schopnosť hodnotiť biodiverzitu v celom rade biotopov. Tento prístup je efektívny a ľahko realizovateľný, čo z neho robí nástroj 21. storočia pre rozsiahly výskum a monitorovanie biodiverzity.Projekt vychádza z najnovších poznatkov v oblasti DNA metabarkódingu bioty a využíva analýzu DNA dát v kombinácii s faktormi prostredia na hodnotenie stavu biodiverzity opeľovačov. Využitá bude aj environmentálna DNA (eDNA) z kvetov, čo je zatiaľ ojedinelý a inovatívny prístup k prieskumu biodiverzity tejto dôležitej skupiny živočíchov.Hlavnými cieľmi projektu je a) DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov spojených s pestovaním troch modelových plodín (repka, mak, jabloň), b) odhad vplyvu faktorov prostredia na diverzitu opeľovačov, c) odhad vplyvu biodiverzity opeľovačov na výnosy plodín a d) výrazné doplnenie referenčných DNA barkódingových databáz o unikátne dáta fauny opeľovačov.Výstupy projektu zlepšia všeobecné poznatky o biodiverzite, zlepšia možnosti rutinnej aplikácie DNA metód v budúcnosti a poskytnú poznatkovú bázu pre efektívnejšie prijímanie informovaných rozhodnutí v kontexte prispôsobovania sa zmene klímy a udržateľného rozvoja.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026