Projektová činnosť

Medzinárodné

FULLRECO4US – Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu
Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea, PhD.
Anotácia: Odpad vzniká v dôsledku populačného rastu, industrializácie a zlepšovania životnej úrovne ľudí. Pri absencii efektívnych systémov odpadového hospodárstva odpad končí na skládkach a v životnom prostredí (prostredníctvom neformálnych vypúšťaní), čo vedie k znečisteniu a k lineárnej ekonomike. Úplná recyklácia a valorizácia odpadu bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných obehových (bio) ekonomík. Hoci recyklovanie odpadu a stratégie zhodnocovania tohto procesu sa v Európe už začali implementovať, úroveň implementácie je rôzna. FULLRECO4US predstavuje diskusné fórum a platformu o holistických prístupoch k recyklácii a kde sa môže rozvíjať nový interdisciplinárny network. Tento bude vytvárať prijateľné prístupy pre životné prostredie, ktoré budú môcť byť premietnuté napr. do kompetitívnejších výskumných programov a prispejú k výskumu a inováciám v Európe. FULLRECO4US zahŕňa súbor aktivít ako sú krátkodobé vedecké pobyty, workshopy, účasť na konferenciách a sympóziách, podporené pracovnými skupinami zameranými na tvorbu holistických prístupov k recyklácii a valorizácii odpadu, účasť podnikateľského prostredia a šírenie výsledkov projektu na zvýšenie vplyvu, konsenzu a harmonizácie novovybudovaných stratégií.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA20133/
Doba trvania: 28.9.2021 – 27.9.2025
Editovanie genómu rastlín – technológia s transformatívnym potenciálom
Genome editing in plants – a technology with transformative potential
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jopčík Martin , PhD.
Anotácia: Veľkou výzvou tohto storočia je poskytnúť primeranú výživu rastúcej globálnej populácii a zároveň rozvíjať sociálne, ekonomicky a environmentálne udržateľnejšie poľnohospodárstvo, ktoré bojuje proti zmenám klímy, strate biodiverzity a degradácii ornej pôdy. Výskum a šľachtenie rastlín sú pri riešení tejto výzvy veľmi dôležité. V priebehu posledných dvoch desaťročí sa na základe vedeckého pokroku vyvinulo množstvo techník úpravy genómu, ktoré umožňujú bezprecedentnú úroveň presnosti pri kontrole genetického materiálu a jeho príslušných vlastností.Táto akcia COST spojí odborné znalosti z rôznych odborov na vyhodnotenie techník úpravy rastlinných genómov a ich výsledných produktov z rôznych perspektív. Zistenia budú slúžiť na navrhnutie cestovnej mapy na usmernenie a uľahčenie aplikácií úpravy genómu vo výskume a šľachtení rastlín, čo následne pomôže stanoviť priority výskumu a vývoja a stimulovať ďalšie medzinárodné a medzidisciplinárne spolupráce.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18111/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 25.4.2019 – 24.4.2023
EPI-CATCH – Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu
EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lancíková Veronika, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom COST akcie CA19125 je rozvinúť a definovať nové poznatky a metodiky pre štúdium epigenetických mechanizmov, ktoré modulujú schopnosť rastlín adaptovať sa na environmentálne formy stresu vyvolané klimatickými zmenami. Realizovaná bude epigenomická analýza rastlín v odpovedi na rôzne formy environmentálneho stresu (sucho, zasolenie, teplota, patogény). Akcia bude využívať multidisciplinárny prístup, ktorý bude spájať poznatky priemyselného vývoja, molekulárnej biológie a genetiky, šľachtenia rastlín a bioinformatiky. Získané poznatky budú mať prínos pre vývoj nových inovatívnych technológií s cieľom zvýšiť environmentálnu udržateľnosť poľnohospodárstva.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19125/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 17.9.2020 – 16.9.2024
COST ETN – Európska sieť na sledovanie akvatických živočíchov
The European Aquatic Animal Tracking Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, PhD.
Anotácia: Telemetria je bežne používaná metóda na skúmanie ekológie a pohybového správania vodných živočíchov druhov vo vzťahu k ich prostrediu. Poskytuje vedecký základ pre riadenie a ochranu a významne zlepšilo naše chápanie fungovania a dynamiky ekosystémov. Konkrétnejšie, telemetria poskytuje cenné údaje, ktoré možno použiť v mnohých politikách a smerniciach. V posledných rokoch sa na celom svete zaviedli iniciatívy riadené na národnej a regionálnej úrovni. Hoci je v Európe veľký a rastúci počet výskumníkov, ktorí využívajú biotelemetriu na štúdium vodných živočíchov, neexistuje výraznejšia spolupráca v teréne. Táto situácia predstavuje podstatnú stratu príležitostí pre vedeckú excelentnosť, financovanie a konkurencieschopnosti európskeho priestoru na medzinárodnom trhu s biotelemetriou. Touto akciou COST chceme túto medzeru vyplniť a zastrešujúcim cieľom je zabezpečiť prechod od voľne koordinovaného súboru existujúcich regionálnych telemetrických iniciatív k trvalo udržateľnému, účinnému systému. Cieľom projektu je integrovaná celoeurópska biotelemetrická sieť zakotvená v medzinárodnom kontexte už existujúcich iniciatív. To sa dosiahne prostredníctvom stretnutí pracovných skupín, workshopov, školení a vedeckých poznatkovmisie zamerané na: 1) implementáciu centralizovanej európskej databázy, mapovanie požiadaviek a politík podľa štandardov dát existujúcich medzinárodných biotelemetrických dátových systémov, 2) zlepšenie v súčasnosti dostupných technológií a podpora technologického pokroku, 3) podpora a zriadenie kľúčovej telemetrickej infraštruktúry a výskum kľúčových druhov a 4) poskytovanie nepretržitých možností odbornej prípravy a šírenie poznatkov pre komunitu zainteresovaných strán.
Web stránka projektu: http://www.lifewatch.be/etn/
Doba trvania: 1.4.2019 – 31.3.2023
COPYTREE – Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín
European Network for Innovative Woody Plant Cloning
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Perniš Miroslav, PhD.
Anotácia: In vitro metódy množenia drevín zažívajú presun z akademických výskumných laboratórií do komerčnej sféry, kde sa ďalej vyvíjajú v množstve aplikácií v záhradníctve a lesníctve ako reakcia na klimatické zmeny a meniace sa celosvetové nároky na spotrebu potravín a dreva. Návrh projektu sa zaoberá výzvami, ktorých riešenie môže mať významný vedecký, spoločenský a ekonomický dopad. Najdôležitejšími sú: prekonanie nepoddajnosti niektorých drevín pri in vitro klonovaní; nájdenie efektívnych nástrojov na diagnostiku, ozdravovanie a uskladnenie zdravých kultúr; zvýšenie produkcie kvalitných klonov za primeranú cenu a vyhodnotenie technologických rizík a spôsobu komunikácie s verejnosťou a komerčným sektorom za účelom akceptovania, ocenenia, investovania a aplikácie in vitro klonov v praxi.Hlavný cieľ akcie COST CA21157 je teda zameraný na riešenie závažných výskumných výziev in vitro klonovania drevín a jeho akceptácie verejnosťou ako i podporu komerčnej aplikácie výskumu. Výsledkom má byť vytvorenie siete spájajúcej európskych výskumníkov z rôznych oblastí, ktorí sa budú podieľať na riešení vyššie spomenutých otázok zdieľaním inovácií, vývojom nových stratégií výskumu, vyhodnocovaním technologických rizík a zlepšením informovanosti verejnosti a komunikácie s politickými orgánmi, zainteresovanými stranami, a trhom.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21157/
Doba trvania: 24.10.2022 – 23.10.2026
ELTtoEFDi – Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom
Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Anotácia: xx
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
Ex situ konzervácia druhov ihličnatých drevín použitím in vitro kultúr a kryokonzervačných techník – v rámci projektu Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie
Ex situ conservation of conifer tree species using in vitro cultures and cryopreservation techniques – in the frame of An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po manažment chránených území.Cieľom riešiteľského kolektívu ÚGBR CBRB SAV je štúdium somatickej embryogenézy od prvých fáz indukcie až po maturáciu a regeneráciu rastlín pri druhoch Pinus nigra Arn. (borovica čierna), Abies alba Mill. (jedľa biela) a jej hybridy. Zameriame sa na fyziologické, biochemické a štruktúrne aspekty, ktoré sprevádzajú tento proces a ich detailné štúdium je nevyhnutné na pochopenie celého mechanizmu somatickej embryogenézy. Na kryokonzerváciu embryogénnych pletív použijeme metódu tzv. pomalého zamŕzania (slow-freezing), ktorá je najvhodnejšia technika na pletivové a bunkové kultúry.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18201
Doba trvania: 15.10.2019 – 14.10.2023
Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po menežment chránených území.Vedecký tím Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV sa bude podieľať na nasledujúcich cieľoch: 1) Identifikácia nedostatkov v ochrane rastlín a ich trvalo udržateľnom využívaní a podpora najlepších postupov – zapojíme sa poskytovaním našich skúseností a databáz obsahujúcich informácie o ohrozených rastlinách na Slovensku a v okolitých regiónoch. Naša inštitúcia prispeje skúsenosťami s identifikáciou ohrozených rastlín, najmä endemitov, ktoré sú v centre záujmu projektu Millennium Seed Bank, na ktorom náš ústav participuje. 2) Identifikácia nových a najmodernejších metodík a prístupov v ochrane rastlín – budeme sa aktívne podieľať na rozvoji nových vedeckých techník (najmä environmentálne modelovanie a využitie remote sensing). Budeme tiež prispievať odporúčaniami pre vhodný menežment ekosystémov, ktoré obsahujú ohrozené rastliny.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18201
Doba trvania: 15.10.2019 – 14.10.2023
PLANTMETALS – Metabolizmus kovov v rastlinách
Trace metal metabolism in plants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vaculík Marek, PhD.
Anotácia: Mnohé stopové prvky a kovy (napr. Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn) sú esenciálne pre organizmy a súčasťou aktívnych centier enzýmov, keďže takmer jedna tretina z proteínov patrí medzi metaloproteíny. Preto je homeostáza kovov jedným z kľúčových prvkov udržateľnosti poľnohospodárstva a spoločnosti. Nízka bioprístupnosť kovov v rôznych typoch pôd celosvetovo znižuje produkciu poľnohospodárskych plodín a ich kvalitatívne vlastnosti. Niektoré kovy ako napr. Cu sú potrebné v malom množstve, no iné ako napr. Cd alebo Hg sú toxické už v malom množstve a spôsobujú vážny environmentálny problém. Pre hodnotenie environmentálnych rizík, remediácie a skvalitnenie poľnohospodárskych praktík (cielené hnojenie a šľachtenie) je nevyhnutné detailne poznať mechanizmy príjmu distribúcie, špeciácie, fyziologického pôsobenia, deficiencie, toxicity a detoxikácie kovov. Cieľom tejto COST akcie je spojiť sily vo výskume kovov zapojením expertov z oblasti fyziológie, (bio)fyziky, (bio)(geo)chémie, molekulárnej genetiky, ekológie, agronómie a pedológie. Ďalším predpokladom je sprístupnenie výsledkov experimentov a vedomostí potrebám farmárov a konzumentov, z cieľom aplikovať teoretické poznatky do reálnej praxe. Toto by sa malo udiať integrovaním vedeckých, komunikačných a diseminačných aktivít. Ako nástroj dosiahnutia týchto výziev budú slúžiť najmä pravidelné stretnutia pracovných skupín, workshopy pre mladých výskumníkov a stretnutia s partnerskými spoločnosťami, producentmi a distribútormi mikronutrientových hnojív zamerané na transfer technológií.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19116/
Doba trvania: 8.10.2020 – 7.10.2024
SOURDOmiCS – Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom
SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea, PhD.
Anotácia: Tradičné kvasné procesy predstavujú spontánne fermentácie, ktoré vedú k prirodzenému výberu mikroorganizmov, najmä kvasiniek a baktérií mliečneho kvasenia. Takéto mikroorganizmy sú pre človeka užitočné a súčasne inhibujú šírenie nežiaducej mikroflóry. Fermentácia kvasníc bola pravdepodobne jedným z prvých mikrobiálnych procesov, ktoré používa človek na výrobu a konzerváciu potravín. Takto spracované chlebové výrobky, sú v súčasnosti stále celosvetovo vyrábané, sú vysoko cenené spotrebiteľmi pre svoju výraznú chuť, textúru a zdravé atribúty. COST Akcia spája multidisciplinárnu skupinu vedcov a spoločností, ktorá sa venuje štúdiu (pseudo-) obilnín a kvasným technológiám. Zámerom je využitie autochtónnych (pseudo-) obilnín s dobrými pekárenskými a výživovými vlastnosťami a podpora trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zachovanie genetickej rozmanitosti. Súčasne má za cieľ prispieť k rozvoju nových obchodných príležitostí pre miestnych poľnohospodárov prostredníctvom ich zapojenia do spracovania potravín a ich integráciou do priemyselných a obchodných reťazcov, čo je v súlade s Európskou agendou pre potraviny a životné prostredie. Cieľom Akcie je navrhnutie štartovacích kvasných kultúr so širokým spektrom biotechnologických aplikácií, produkcia metabolitov s vysokou pridanou (výživovou) hodnotou ako aj produkcia zdravých a chutných chlebových výrobkov, ktoré ovplyvnia stravovanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18101/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 10.4.2019 – 9.10.2023
Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete
Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lancíková Veronika, PhD.
Anotácia: Medzinárodná sieť výskumných pracovníkov spolupracujúca s legislatívnym a podnikateľským sektorom má za cieľ lepšie pochopiť ako koncept Nexus, zameraný na vodu, energiu a potraviny, podporuje súdržnosť politík a podporuje prechod k cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomike v Európe. Zameriava sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie životného štandardu a starostlivosť o životné prostredie. Koncept Nexus sa testuje na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej, európskej), pričom prostredníctvom zapojenia sa medzinárodných spolupracovníkov sa skúma aj medzinárodný rozmer. Postupy v súlade s konceptom Nexus budú zdieľané prostredníctvom spoločnej centrály na európskej úrovni. NEXUSNET prinesie postupy a odporúčania kompatibilné s konceptom Nexus. Využívané budú transdisciplinárne postupy so zapojením všetkých zúčastnených strán. Akademické znalosti konceptu Nexus budú transformované na poznatky aplikovateľné pre súkromný sektor alebo legislatívu. Plánovaný je rad opatrení na intenzívny prenos znalostí s cieľom zabezpečiť vplyv siete Nexus v Európe aj mimo nej.
Doba trvania: 25.5.2021 – 24.5.2025
G-BIKE – Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy
Genomic biodiversity knowledge for resilient ecosystems
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD.
Anotácia: V rýchlo sa meniacom prostredí závisí odolnosť ekosystémov v konečnom dôsledku od adaptability druhov. G-BIKE poskytne štandardné a rutinné nástroje na posudzovanie, monitorovanie a manažment genetickej odolnosti a súvisiaceho adaptačného potenciálu populácií. Hoci genetické údaje možno získať pre väčšinu organizmov, štandardizácia protokolov na detekciu a monitorovanie druhov, ich genetickej rozmanitosti a adaptačného potenciálu stále chýba. G-BIKE pomôže odborníkom v celej EÚ integrovať genetické a evolučné poznatky do plánovania ochrany a presadzovať programy cezhraničného manažmentu a dlhodobého monitorovania s cieľom zabezpečiť pretrvávanie populácií a v konečnom dôsledku aj naďalej poskytovať ekosystémové služby. Vzhľadom na výrazný vplyv zmeny klímy v nadchádzajúcich desaťročiach sú ciele G-BIKE obzvlášť naliehavé.Ciele projektu: 1) jasné definovanie významu genetickej rozmanitosti pre podporu ekosystémov; 2) vypracovanie a testovanie osvedčených postupov na monitorovanie genetickej diverzity v čase a priestore; 3) poskytovanie online fóra o nových nástrojoch; 4) spájanie všetkých zainteresovaných strán prostredníctvom vytvárania sietí a možností odbornej prípravy; 4) budovanie siete laboratórií zameraných na conservation genetics; 5) budovanie základne pre dlhodobý vplyv.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18134
Doba trvania: 1.3.2019 – 31.3.2023
Úloha Clavariaceae (huby) v travinných ekosytémoch
Role of Clavariaceae (fungi) in grassland ecosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Doba trvania:
ConservePlants – Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma
Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Anotácia: Úlohou COST projektu a jeho konzorcia je podstatne zvýšiť stupeň udržateľnosti manažovania európskych lesných ekosystémov s cieľom dlhodobo si zachovať svoje sociálne, environmentálne a ekonomické funkcie a hodnoty. Bude sa riešiť zriadením znalostnej platformy schopnej štandardizovať a uplatňovať existujúce informácie o biodiverzite lesov.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18207
Doba trvania: 13.11.2019 – 12.11.2023
SMILES – Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb
Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Anotácia: xx
Doba trvania: 22.9.2022 – 21.9.2026

Národné

Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku
Genetic analysis of juniper species Juniperus communis var. communis, J. sibirica and their putative hybrids J. communis var. intermedia in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Galgóci Martin, PhD.
Anotácia: Predmetom našej štúdie sú druhy J. communis var. communis L., J. sibirica Lodd in Burgsde a J. communis var. intermedia (Sahur) Sanio o ktorom sa predpokladá, že má hybridný pôvod za účasti zmienených rodičov. V rámci štúdia sa plánujeme zamerať na anatomické znaky ihlíc, ako aj urobiť DNA výskum, ktorého výsledkom by malo byť nájdenie DNA druhovo špecifického markera. Uskutočníme tiež populačno genetické štúdie, ktoré by mali priniesť nové poznatky ohľadne genetickej štruktúry a diverzity a tým vysvetliť jedinečnosti jednotlivých študovaných populácií. Rovnako sa plánujú uskutočniť hybridologické štúdie na preverenie hybridologickej afinity rodičovských druhov a s tým spojené štúdie zamerané na stanovenie kvality peľu a kvality na úrovni semien. Získané semená budú podrobené cytologickému štúdiu zameranému na štúdium pre- a pozygotických porúch v priebehu vývinu embryí.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža žvot v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies
How environmental DNA (eDNA) reflects life in alpine lakes and their catchments: DNA metabarcoding in the Tatra lakes research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD.
Anotácia: V dôsledku dlhej histórie využívania sú takmer všetky lesy Európy v rôznej miere poznačené komplexnými zmenami biodiverzity a fungovania ekosystémov. Väčšina ukazovateľov udržateľného manažmentu lesa je pritom odvodená z dát o produkcii dreva a nedáva zásadnú informáciu o druhovej bohatosti. Pre pochopenie a manažovanie komplexných vzťahov medzi organizmami a lesným prostredím je dôležité dôkladne preskúmať aj vplyvy pestovania porastov nepôvodných drevín na biodiverzitu v porovnaní s prirodzenými lesmi. Metódami párových plôch a transektov budú skúmané viacúrovňové vzťahy medzi druhovým zložením, štruktúrou porastov a manažmentom lesa s využitím 5 skupín organizmov: vyššie rastliny, roztoče, pavúkovce, saproxylická fauna a vtáky. Takto získané a štrukturované informácie o biodiverzite môžu prispieť k pochopeniu komplexných odpovedí ekosystémov na manažment lesa, pomôcť ho primeranejšie diferencovať či integrovať a prekonávať aj niektoré rezortné poznatkové skreslenia na miestnej, národnej i európskej úrovni.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform
Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Shapkin Vasilii
Anotácia: Zloženie komplexných spoločenstiev pôdnych húb sa najčastejšie hodnotí molekulárnymi metódami vrátane vysoko výkonného sekvenovania na platforme Illumina s použitím krátkych fragmentov DNA ako molekulárnych markerov (metabarcoding). Väčšina týchto štúdií sa opiera o použitie buď ITS1 alebo ITS2 regiónu Internal Transcribed Spacer (ITS) nrDNA. Vďaka efektívnejšej amplifikácii hubovej nrDNA zo substrátov a dobre definovaným parametrom „barcoding gap“ sa ITS región používa ako primárny marker pre metabarkódingové štúdie, aj keď nie je bezproblémový. Jedným z týchto problémov je, že v knižniciach založených na dátach pre ITS región je diverzita nadhodnotená v dôsledku polymorfizmu kópií sekvencie a nerovnakej dĺžky sekvencie. Hlavným cieľom tohto výskumu je porovnať dáta z mnohokópiových regiónov ITS1 a ITS2 s dátami z dvoch proteín-kódujúcich regiónov nDNA vyskytujúcich sa v nízkych kópiách (ef1-a a rpb2) na spoločenstvách húb s definovaným zložením („mock communities“). Tieto spoločenstvá pripravíme z troch nepríbuzných línií v rámci Agaricomycotina zahrňujúcich blízko príbuzné druhy (zástupcovia rodov Hodophilus, Dermoloma a Russula). Vzorky budeme sekvenovať na platforme Illumina pomocou vybraných molekulárnych markerov. Údaje zo sekvenovania analyzujeme pomocou najčastejšie používaných typov bioinformatických nástrojov a overíme referenčným súborom údajov zo Sangerovho sekvenovania plodníc testovaných druhov. Hoci býva región ITS zrejmou voľbou pre charakterizovanie spoločenstiev húb, v dôsledku rastúceho množstva referenčných sekvencií dostupných v databázach pre markery rpb2 a ef1-a chceme v tomto projekte zhodnotiť ich alternatívne využitie na metabarkódingové štúdie cieľového sekvenovania definovaných skupín.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)
What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Anotácia: Huby rodu Crepidotus (Agaricomycotina) majú klobúkaté plodnice s lupeňovitým hymenoforom a typicky redukovaným hlúbikom. Rastú na rôznych odumretých rastlinných substrátoch, predovšetkým na dreve. Sú cirkumpolárne rozšírené a relatívne bežné od tropických po hemiboreálne oblasti. Rod Crepidotus bol viackrát spracovaný monograficky, jednotlivé druhy však boli vymedzené len na základe morfologických znakov. Fylogenetické štúdie potvrdili rod Crepidotus ako samostatnú vývojovú líniu Agaricomycotina, ale ohraničenie druhov a príbuzenské vzťahy nie sú dostatočne známe a podporené. Tento projekt sa zameriava na definovanie fylogentických príbuzností v rode, zistenie druhovej diverzity a na presné definovanie konceptu druhov doposiaľ definovaných len morfologicky. Využijeme tradičné metódy štatisticky podporených morfologických pozorovaní v kombinácii s fylogenetickou analýzou viacerých regiónov DNA. Robustný dataset sekvencií, morfologických pozorovaní a ekologických údajov umožní sledovať evolučné procesy a adaptačnú funkciu morfologických štruktúr.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti
Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Jana, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá výskumom biodiverzity v mestskom prostredí na území dvoch významných stredoeurópskych bioregiónov – Panónskeho a Karpatského. Po viacnásobnej stratifikácii bolo vybraných 30 slovenských miest, reprezentatívne rozdelených na základe (bio)geografickej polohy a demografie. Výskum bude v rámci každého mesta prebiehať na dvoch modelových, ekologicky významne previazaných skupinách (cievnaté rastliny a suchozemské ulitníky) a na siedmych biotopoch typických pre mestské prostredie. Predkladaný projekt má za cieľ zistiť: 1) Ako vplývajú environmentálne a antropogénne faktory na diverzitu pôvodných druhov v rôznych typoch mestského prostredia a na prenikanie nepôvodných druhov do miest, 2) či je rozdiel v štruktúre diverzity modelových skupín organizmov v Karpatskej a Panónskej biogeografickej oblasti, a 3) ktorý z urbánnych biotopov je najvýznamnejší z hľadiska biodiverzity a môže potenciálne slúžiť ako indikačný.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Diverzita endofytných hubových symbiontov v koreňovom systéme endemického druhu Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) na extrémnych skalných biotopoch
Diversity of endophyte fungal symbionts in the root system of endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) from extreme rocky habitats
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošová Zuzana
Anotácia: Symbiotické vzťahy medzi cievnatými rastlinami a endofytickými mykoríznymi hubami sa považujú za jeden z najdôležitejších faktorov prežitia a adaptácie cievnatých rastlín na suchozemské prostredie. Ich význam je ešte výraznejší v biotopoch s drsnými klimatickými a edafickými podmienkami. Navrhovaná štúdia bude skúmať kolonizáciu mykoríznymi hubami v koreňovom systéme endemického druhu lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak., Thymelaeaceae), ktorý obýva klimaticky extrémne skalnaté biotopy v Západných Karpatoch. Pomocou svetelnej mikroskopie a amplikónového sekvenovania jadrovej ribozomálnej DNA identifikujeme všetky skupiny endofytických húb asociovaných s koreňovým systémom D. arbuscula. Ďalej budeme porovnávať diverzifikáciu zastúpenia endofytických húb medzi populáciami s ekologicky odlišnými podmienkami, konkrétne sa bude jednať o teplé a suché verzus chladné a vlhké lokality. Získané dáta vnesú viac svetla do diverzity a zloženia symbiotických zoskupení v koreňových systémoch D. arbuscula, čo môže byť jeden z kľúčových mechanizmov umožňujúcich D. arbuscula prežiť v klimaticky extrémnom prostredí. Výsledky tohto projektu tiež prispejú k zlepšeniu stratégií ochrany tohto ohrozeného druhu a jeho prirodzeného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vantarová Katarína, PhD.
Anotácia: Využívanie krajiny sa dynamicky mení v čase a tieto zmeny sa odrážajú aj v zložení a štruktúre vegetácie. Nemalou mierou prispievajú k zmene poľnohospodárskej krajiny agrodotácie, ktoré sa začali poberať od r. 2004 po vstupe SR do Európskej únie. Cieľom projektu je pomocou opakovaných fytocenologických zápisov vyhodnotiť zmeny vo floristickom zložení a zastúpení funkčných skupín travinno-bylinných biotopov európskeho a národného významu, ku ktorým dochádza v dôsledku zmien v spôsobe využívania krajiny vplyvom poľnohospodárskych podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na základe výsledkov bude možné posúdiť efektivitu a vplyv podpôr na stav biotopov. Súčasne budeme pokračovať v testovaní vplyvu rôznych manažmentových zásahov na zloženie travinno-bylinnej vegetácie na trvalých plochách. Výsledky budú slúžiť predovšetkým zamestnancom Štátnej ochrany prírody a budú podkladom pre optimalizáciu manažmentových opatrení na udržanie priaznivého stavu európsky a národne významných biotopov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna, PhD.
Anotácia: Biodiverzita významne ovplyvňuje schopnosť biologických a ekologických systémov odpovedať na globálne zmeny prostredia. Projekcie klimatických zmien poukazujú na zvyšovanie klimatických odchýlok regiónov a biómov, ktoré mali dlhodobo stabilnú klímu, napr. Mediteránnych oblastí. Pre pochopenie vplyvu klimatických zmien na biodiverzitu je preto kľúčové jej poznanie na všetkých úrovniach. Recentné fylogenetické a ekologické štúdie ukazujú, že druhy lišajníkov rodu Solenopsora možno použiť ako modely na skúmanie diverzity a ekologických adaptácií symbiotických organizmov v Mediteránnom regióne. V tomto projekte chceme testovať hypotézu, že diverzita fungálnych a algálnych spoločenstiev asociovaných v stielkach druhov rodu Solenopsora koreluje s evolučnou históriou a ekológiou dvoch vybraných druhov – S. candicans s areálom presahujúcim hranice Stredomoria; a S. grisea s areálom striktne viazaným na Stredomorie.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Drive4SIFood – Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny
Demand-driven research for the sustainable and innovative food
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena, CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.
Doba trvania: 1.9.2020 – 30.6.2023
MEADOW – Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika, PhD.
Anotácia: Európske poľnohospodárstvo sa nachádza na rázcestí. Pokračovať v industriálnej intenzifikácii poľnohospodárskej výroby a súvisiacom opúšťaní marginálnej pôdy znamená pokračovať v priamych negatívnych environmentálnych dopadoch na kvalitu krajiny a pokles biodiverzity. Druhou možnosťou je prijať kvalitu krajiny a jej udržateľnosť za podstatné kritériá optimalizácie a riadenia poľnohospodárskej výroby. Hlavným zámerom nášho transdisciplinárneho projektu je podporiť druhú možnosť, a to poskytnutím praktických vedeckých poznatkov o environmentálnych a spoločenských výhodách trvalo udržateľného obhospodarovania trávnych porastov v oblasti Karpát s využitím tradičných poľnohospodárskych postupov, a tiež o tom, ako by sa preň dali vytvoriť priaznivejšie spoločenské a inštitucionálne podmienky v rámci moderného slovenského hospodárstva. Hlavné ciele projektu sú: 1) identifikovať a zmapovať oblasti karpatského regiónu s vysokou biodiverzitou trávnych porastov a súvisiace miestne environmentálne a sociálne faktory; 2) identifikovať a zmapovať oblasti s vysokým environmentálnym a spoločenským potenciálom pre úspešnú ekologickú obnovu trávnych porastov na Slovensku; a 3) navrhnúť národnú stratégiu štátnej a mimovládnej podpory ekologickej obnovy, ochrany a správy identifikovaných oblastí s trávnymi porastmi. Ku komplexnému a praktickému porozumeniu hodláme dospieť prostredníctvom kolaboratívneho kombinovania najnovších dostupných plošných údajov za karpatský región, analytických metód a nástrojov, ale aj pionierskeho terénneho výskumu, a to paralelne za vedné odbory botanika, ekológia, geografia, diaľkový prieskum Zeme a etnografia/sociálna antropológia. Plánované výstupy projektu – vedecké štúdie a návrh stratégie podpory druhovo bohatých trávnych porastov – môžu popri priamom využití konkrétnymi zazmluvnenými domácimi odberateľmi (MŽP SR, BROZ) zároveň slúžiť aj ako predloha pre aplikovaný výskum v oblasti podpory ekologickej obnovy v Európe.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)
Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španiel Stanislav, PhD.
Anotácia: Budeme skúmať evolúciu druhových komplexov z rodov Alyssum a Odontarrhena (tribus Alysseae, čeľaď Brassicaceae) so zameraním na centrá diverzity v Mediteráne a v priľahlých pohoriach. Naším cieľom je objasniť evolučné procesy, ktoré viedli k diverzifikácii a speciácii rastlín v tomto regióne, zhodnotením úlohy polyploidie, hybridizácie, ekologickej divergencie a minulých zmien v areáloch. Taktiež prehodnotíme taxonómiuštudovaných komplexov. Použijeme metódy stanovenia ploidnej úrovne prietokovou cytometriou, DNA sekvenovania (Sangerovo sekvenovanie vybraných cieľových úsekov DNA a metódy sekvenovania novej generácie – HybSeq a RADseq), modelovania ekologických ník a multivariačnej morfometriky. Aktualizujeme online prístupnú karyologickú a nomenklatorickú databázu Alysseae (AlyBase), ktorá je užitočným nástrojom pre integráciu taxonomických poznatkov a výskumu tohto tribusu. Tento projekt prispeje k lepšiemu pochopeniu diverzity a evolúcie rastlín na území (Sub)Mediteránu a k ich efektívnej ochrane.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: aké sú potenciálne dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii na inváznosť taxónov rodu Solidago (zlatobyľ) v Európe?
Evolutionary and ecological outcomes of plant invasions: What are the potential consequences of post-invasion hybridization and polyploidization on the invasiveness of Solidago taxa in Europe?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šingliarová Barbora, PhD.
Anotácia: Vzhľadom na zložitosť biologických invázií a následných procesov (napr. interakcie s pôvodnými druhmi) je dôkladné pochopenie kľúčových faktorov a ich manažment veľkou výzvou. Nepôvodní zástupcovia rodu Solidago (zlatobyľ) predstavujú v Európe výnimočne úspešné invázne druhy. V tomto projekte sa zameriavame na určenie vplyvu hybridizácie a introgresie v populáciách krížiacich sa inváznych a pôvodných druhov S. canadensis-xniederederi-virgaurea a polyploidizácie v populáciách S. gigantea na evolučný a invázny potenciál novovytvorených genotypov v rámci invadovaného areálu v Európe. Využijeme prístup, ktorý kombinuje skríning relatívneho obsahu DNA, vyhodnotenie podrobnej genetickej štruktúry populácií pomocou moderných molekulárnych markerov a zhodnotenie reprodukčného potenciálu a fitness parametrov. Očakávame, že projekt prinesie nové poznatky o mikroevolučných procesoch po inváziách a ich vplyve na ďalšiu inváznosť, ako aj poskytne podklady pre rozhodnutia v oblasti ochrany prírody a manažmentu.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hodálová Iva, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na taxonomickú a chorologickú revíziu vybraných zástupcov čeľade Asteraceae na Slovensku, resp. v širšom stredoeurópskom priestore. Hlavným výstupom bude ďalšia zo sérií monografií diela Flóra Slovenska, konkrétne zväzok VI/2 (2. časť), obsahujúci spracovanie 4 tribusov (Cardueae, Eupatoriae, Heliantheae a Inuleae); viac ako 55 rodov a 140 druhov. Každý taxón bude podrobne charakterizovaný z hľadiska nomenklatúry, morfológie, karyológie, ekológie a chorológie. Súčasťou budú aj určovacie kľúče (v slovenčine a angličtine), originálne perokresby rastlín a mapy rozšírenia. V rámci taxonomicky komplikovaných skupín rodov Centaurea, Colymbada, Cyanus a Helianthus budú v osobitných publikáciách uverejnené aj hlbšie systematické štúdie. V rámci projektu pripravíme taktiež knižné vydanie zrevidovaného slovenského menoslovia cievnatých rastlín (ca 25000 hesiel) a elektronické vydanie knihy Osobnosti botaniky na Slovensku v rozšírenoma doplnenom znení (ca 630 hesiel).
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Hrozienka v koláči biodiverzity jazýčkovitých húb (Ascomycota): taxonómia, evolučné vzťahy a životná stratégia
Gemstones of biodiversity: taxonomy, evolutionary relationships and life strategies of target earth tongues (Fungi, Ascomycota)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučera Viktor, PhD.
Anotácia: Jazýčkovité huby (zástupcovia dvoch čeľadí: Geoglossaceae a Leotiaceae) patria medzi vzácne a považujú sa za ohrozené takmer vo všetkých krajinách ich výskytu. Napriek tomu počet známych druhov za posledné desaťročie narástol o viac ako tridsať. Na základe výskumu z našich minulých projektov je evidentné, že tento trend bude pokračovať. Zo sledovaných lokalít na území Karpát možno očakávať opísanie nových druhov v rode Microglossum a Geoglossum. Výsledkom spolupráce so zahraničnými kolegami bude predpokladané zviditeľnenie ďalších hrozienok v biodiverzitnom koláči, a to opis nových druhov pre vedu. Podľa doterajších výskumov je evidentné, že niektoré druhy rodov Sarcoleotia a Leotia tvoria mykorízu s rastlinami. Rody Leotia a Microglossum sú fylogeneticky príbuzné, preto predpokladáme, že by mohli mať aj podobné vlastnosti. Podľa našej testovacej štúdie postavenej na analýze DNA sa preto domnievame, že aj niektoré druhy rodu Microglossum, príp. ďalších rodov, vytvárajú mykorízu s koreňmi vyšších rastlín.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
FUNPOXHYB – Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách
Fungal hybrid heme peroxidases from primeval forest with application in environmental biotechnologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Anotácia: Hybridné hémové peroxidázy (EC 1.11.1.7) sú novoobjavené špecifické oxidoreduktázy schopné štiepiť reaktívne peroxidové väzby v anorganických aj organických zlúčeninách za súčasnej oxidácie predovšetkým organických zlúčenín na radikálové produkty, ktoré môžu následne vstúpiť do polymerizačnej reakcie. Je známych vyše 260 kompletných sekvencií týchto unikátnych enzýmov z celogenómových DNA, ktoré po preklade do proteínových sekvencií vykazujú vysoký stupeň konzervácie a zatiaľ boli objavené iba v ríši húb. Na základe vysoko konzervovaných typických sekvenčných čŕt umožňujúcich väzbu hémovej prostetickej skupiny boli zaradené ako zatiaľ posledná novoobjavená rodina do veľmi rozsiahlej peroxidázovo-katalázovej superrodiny. Tá celkovo obsahuje už vyše 41000 reprezentantov z prokaryotov aj z eukaryotov. Hybridné peroxidázy predstavujú svojou katalytickou aktivitou extracelulárne enzýmové antioxidanty so širokým využitím pri potláčaní toxických účinkov oxidačného stresu. Nedávno bola popísaná ich expresia a funkcia vo fytopatogénnych hubách. V nami predkladanom projekte sa chceme zamerať na výskum kompletných génových DNA klastrov, odpovedajúcich mRNA transkriptov ako aj príslušných sekretovaných izozýmov hybridných hémových peroxidáz u nepatogénnych húb izolovaných zo zachovaných pralesových biotopov Slovenska. Našim cieľom je získať stabilnú heterológnu expresiu vybraných rekombinantných hybridných peroxidáz s najvyššou možnou katalytickou efektivitou pre túto rodinu a purifikovať dostatočné množstvá týchto enzýmových antioxidantov aby bolo možné z vyprodukovaných kryštálov týchto bielkovín určiť ich charakteristickú trojrozmernú štruktúru. To umožní vysvetliť ich reaktivitu ako vzťah medzi štruktúrou a funkciou v hémovom katalytickom centre. Pre žiadnu hybridnú peroxidázu ešte takáto kryštálová štruktúra doposiaľ nie je známa, preto jej vyriešenie pre unikátne peroxidázy získané z pralesových biotopov otvára veľké možnosti budúceho využitia v zelených biotechnológiách.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie
Hydrolytic enzymes of carnivorous plants and their potential for application in biotechnology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana, CSc.
Anotácia: Rod Drosera L. zastupuje viac ako 250 druhov mäsožravých rastlín s listami prispôsobenými na zachytávanie hmyzu, ich trávenie a absorbovanie živín. Genóm jednotlivých druhov, vrátane génov aktívnych počas trávenia koristi, nebol doposiaľ dostatočne preskúmaný. Predpokladá sa, že chitinázy a ß-1,3-glukanázy hrajú dôležitú úlohu nielen vo vývinových procesoch, odpovedi na stres ale aj pri trávení koristi. V predchádzajúcom výskume sme sa zamerali na izoláciu dvoch génov kódujúcich chitinázu a ß-1,3-glukanázu z Drosera binata. Súčasťou tohto projektu je izolácia referenčných génov z tohto druhu a identifikácia profilov expresie príslušného génu pre chitinázu a ß -1,3-glukanázu v jednotlivých orgánoch, pri strese a počas trávenia. Purifikované enzýmy otestujeme na schopnosť inhibovať rast fytopatogénov, štiepiť rôzne typy substrátov a určíme veľkosť produktov enzýmovej hydrolýzy. Výsledky projektu odhalia potenciál týchto génov pre biotechnologické využitie a vo farmácii.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Charakterizácia biochemických a antifungálnych vlastností chitinázy z rosičky rozvetvenej (Drosera binata)
Characterization of biochemical and antifungal characteristics of forked sundew (Drosera binata)
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikitová Veronika
Anotácia: Projekt je zameraný na charakterizáciu biochemických ale aj antifungálnych vlastností chitinázy z mäsožravej rastliny Drosera binata, kde je tento enzým dôležitou súčasťou tráviacich procesov. Po zavedení cDNA chitinázy do bakteriálneho expresného systému a indukcii expresie bude rekombinantný proteín izolovaný pomocou afinitnej chromatografie. Následne stanovíme termálnu stabilitu chitinázy v rôznych podmienkach, určíme teplotné a pH optimum. Otestujeme jej antifungálne vlastnosti a porovnáme ich s chitinázou z Drosera rotundifolia, ktorá bola predmetom výskumu v predchádzajúcom období. Stanovenie vlastností jednotlivých chitináz zúčastňujúcich sa procesov trávenia prispieva nielen k objasneniu samotného fenoménu trávenia mäsožravých rastlín, ale môže zadefinovať ich prípadné využitie v rastlinných biotechnológiách pri posilňovaní obrany hospodársky významných plodín voči fytopatogénom, pri produkcii farmakologicky využiteľných chitooligomérov alebo pri degradácii chitínového odpadu enzymaticky.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.12.2023
AQUARAD – Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov
Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym, PhD.
Anotácia: Väčšina látok, ktoré znečisťujú životné prostredie, vrátane rádionuklidov, perzistentne ovplyvňuje kultúrne ako i divorastúce rastlinné druhy. Dlhodobý účinok nízkych dávok ionizujúceho žiarenia prestavuje všadeprítomný stresový faktor s nejasnými následkami na rastliny. Jeden zo známych mechanizmov poškodzovania biologických molekúl v bunkách je sprostredkovaný reaktívnymi formami kyslíka. Súčasný výskum na strukovinách vystavených stresu v porovnaní s kontrolou odhalil značné zmeny v syntéze bielkovín podieľajúcich sa na obrannej odpovedi rastlín. V prípade divorastúcich vodných rastlín bol pri terénnych prieskumoch taktiež pozorovaný značný pokles ich odolnosti, ktorý sa prejavil v ich zvýšenej náchylnosti na napadnutie roztočmi. Ústrednou hypotézou predkladaného projektu je zistiť, či dochádza k narušeniu fytoimunity v dôsledku oxidačného poškodenia regulačných proteínov vo vodných rastlinách druhu trsti obyčajnej (Phragmites australis), ktoré prirodzene rastú v kontaminovaných jazerách Černobyľskej uzavretej zóny. V prvej časti projektu sa zameriame na popis a analýzu biologického poškodenia rastlín rastúcich v kontaminovanom prostredí. Následne budeme rastliny analyzovať proteomickým prístupom, výstupy ktorého nám umožnia detegovať kľúčové faktory imunitnej obrany. Paralelne budeme skúmať jednu z najčastejších modifikácií proteínov počas oxidačnej nerovnováhy – karbonyláciu. Údaje zo skríningového štádia budú validované pomocou špecifických enzymatických, imunolokalizačných testov a analýz expresie vybraných génov. Výsledky projektu by mohli podstatným spôsobom vyplniť medzeru v znalostiach základnej rádiobiológie a priniesť poznatky využiteľné na monitorovanie alebo potenciálne hospodárske využitie kontaminovaných jazier. Riešenie projektu predpokladá založenie nezávislej výskumnej skupiny hlavného riešiteľa a začiatok spolupráce medzi akademickými laboratóriami so skúsenosťami v danej oblasti výskumu.
Doba trvania: 1.8.2021 – 30.6.2025
Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov
Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym, PhD.
Anotácia: Väčšina látok znečisťujúce životné prostredie, vrátane rádionuklidov, je perzistentná, a tým chronicky ovplyvňuje rastliny. Ionizujúce žiarenie je všadeprítomný stresový faktor s nejasnými dôsledkami pre živé organizmy dlhodobo vystavené nízkym dávkam radiácie. K poškodeniu bunkových biomolekúl prispievajú najmä reaktívne formy kyslíka. Ústrednou hypotézou tohto projektu je znížená imunita vodných rastlín, konkrétne trsti obyčajnej (Phragmites australis), prirodzene rastúcej v kontaminovaných jazerách uzavretej zóny v Černobyle. Po prvotnom overení hypotézy v laboratóriu biologickými testami kŕmenia hmyzu, plánujeme prispieť k objasneniu biochemických mechanizmov proteomickými metódami, vrátane štúdia karbonylácie proteínov, súvisiacej s oxidačným stresom. Získané údaje overíme a doplníme cielenými testami aktivity a imunolokalizácie enzýmov. Výsledky predkladaného projektu vyplnia medzery v znalostiach základnej rádiobiológie a prinesú praktické vedomosti pre monitorovanie kontaminovaných jazier.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov
Combined management as a tool for conservation and restoration of grassland habitats
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika, PhD.
Anotácia: Ochrana, zlepšenie a potenciálne rozšírenie oblastí bohatých na biodiverzitu je najvyššou prioritou politík v rámci štátov, kontinentov ako aj globálne. Najnovšia výzva Európskej únie Green Deal označila biodiverzitu a ekosystémy za kľúčové pre zlepšenie kvality krajiny a zmiernenie účinkov klimatických zmien, pričom poloprírodné biotopy sú oblasťami, v ktorých možno dosiahnuť najúčinnejšie zmeny. Extenzívne tradičné poľnohospodárstvo zachované v horských oblastiach Karpát je inšpiráciou pre diverzifikáciu moderných agroekosystémov. Mechanizmy zvyšovania biodiverzity trávnych porastov diverzifikáciou a kombináciou poľnohospodárskych postupov sú však stále nedostatočne známe. V projekte plánujeme preskúmať viaceré aspekty vybraných kombinácií tradičných manažmentových postupov – kosenia, pasenia a hnojenia – a založiť riadený poľný experiment na testovanie ich účinkov na biodiverzitu, v prípade, že sa použijú ako obnovný zásah v modernej poľnohospodárskej krajine.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov
Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján, DrSc.
Anotácia: Nevyhnutnou podmienkou klonálneho množenia rastlín pomocou stonkových odrezkov je tvorba kvalitného systému adventívnych koreňov. Tieto sa spravidla tvoria de novo z už špecializovaných buniek. Kompetentné bunky sa musia preprogramovať a to je sprevádzané ich závažnými zmenami na rôznych úrovniach. V projekte chceme prispieť k poznaniu faktorov, od ktorých závisí optimálna tvorba koreňov štúdiom tenkých intenódiových diskov viniča a arábkovky. Zistíme požiadavky pre tvorbu koreňov a po indukcii budeme pomocou bunkovo biologických postupov študovať zmeny sprevádzajúce aktivizáciu a rediferenciáciu kompetentných buniek. Pre poznanie kľúčových génov participujúcich v procese podrobíme indukované a neindukované explantáty RNA sekvenovaniu pomocou Illumina platformy. Po získaní kvantitatívnych údajov o expresnom profile bude expresia niektorých odlišne exprimovaných génov overená pomocou qRT-PCR. Poznatky sa môžu využiť v šľachtiteľskej praxi pre optimalizáciu zakoreňovania hospodársky významných druhov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čaase drastického celosvetového úbytku hmyzu
NGS data in aquatic animal taxonomy: new approaches to researching the diversity of aquatic beetles in a time of massive global insect decline
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD.
Anotácia: Podľa najnovších údajov sme svedkami masívneho vymierania hmyzu, čo môže mať pre ľudstvo katastrofické následky. Kriticky ohrozený je aj vodný hmyz, ktorý je nenahraditeľný pre fungovanie akvatických ekosystémov, ale jeho skutočnú diverzitu nepoznáme a preto nie sme schopní efektívnej ochrany. Na zlepšenie tohto stavu potrebujeme skvalitniť dáta a inovovať postupy biodiverzitného výskumu. Projekt je zameraný na svetovú biodiverzitu vodných chrobákov, objektom výskumu je už zozbieraný materiál a nový materiál získaný počas projektu hlavne z tropických oblastí. Hlavným cieľom je v kombinácii štandardných (morfológia, DNA barkóding) a inovatívnych prístupov (High Throughput Sequencing) výrazne zlepšiť dáta o svetovej diverzite študovaných skupín a prispieť k ich ochrane. Inovatívnosť projektu je v použití metabarkódingu (rýchla analýza biodiverzity) s modifikáciou pre potreby taxonómie. Výstupom budú nové taxóny, databáza DNA barkódov pre presnú determináciu a odhad trendov vývoja diverzity študovanej skupiny.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
CARBODNA – Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov
Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mravec Jozef, PhD.
Anotácia: Komplexné sacharidy syntetizované rastlinami sú jedny z najdôležitejších prírodných polymérov pre ľudstvo, ako zdroj materiálov, energie a ako súčasť potravy a krmív. Pre ich vysokú molekulovú hmotnosť a komplexnosť, určenie ich presného množstva a štruktúry vo vzorke je veľmi technicky náročné. Napríklad súčasná metóda nazývaná Compositional Microarray Polymer Profiling (CoMPP) založená na špecifických monoklonálnych protilátkach zacielených na sacharidy a microarray technológii má niekoľko nedostatkov a vyžaduje vysoký stupeň expertízy, drahé vybavenie a je veľmi nákladná.Tento projekt má za ciel vyvinúť novu analytickú platformu na báze aptamérov (tiež nazývaných syntetické alebo chemické protilátky), krátkych polynukleotidov so schopnosťou viazať sa na určené molekuly s vysokou špecificitou a aviditou podobnou konvenčným proteínovým protilátkam. V rámci projektu vyvinieme nové aptaméry zacielené na významné komponenty rastlinných bunkových stien pre ktoré nie sú dostupné monoklonálne protilátky a súčasne sa pokúsime izolovať aptaméry rozoznávajúce komplikované trojdimenzionálne štruktúry vytvárajúce bunkovú stenu ako napríklad vzájomné interakcie biopolymérov. Vytvorené aptaméry budú použité na vytvorenie nového efektívneho systému na kvantifikáciu a kompozičné profilovanie vzoriek rôzneho pôvodu a určenia pomocou etablovaných metód molekulárnej biológie ako napríklad qPCR, detailné mikroskopické štúdium štruktúry bunkových stien a lokalizácie vzájomných interakcii murálnych komponentov. Súčasť projektu bude použitie tejto novej technológie na popísanie dynamiky bunkových stien počas somatickej embryogenézy a bunkovej elongácie.
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2027
Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae
Unraveling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Caboň Miroslav, PhD.
Anotácia: Clavariaceae je čeľaď bazídiových húb (Basidiomycetes, Agaricomycotina) s kyjakovitými alebo korálovitými plodnicami. Zástupcovia tejto skupiny sú všeobecne známi ako indikátori kvality a prirodzenosti trávnatých porastov. Predchádzajúce štúdie preukázali prítomnosť Clavariaceae v koreňoch rastlín a naznačili, že tieto huby môžu tvoriť doposiaľ nedefinovaný symbiotický vzťah s cievnatými rastlinami. Ich ekologické preferencie, druhová diverzita, ani trofia však nie sú doteraz dostatočne preskúmané. Predkladaný projekt si kladie za cieľ objasniť diverzitu Clavariaceae analýzou vybraných molekulárnych markerov získaných sekvenovaním z DNA plodníc a metabarkódingovou analýzou pôdy a koreňov rastlín. Na rozlíšenie druhovej diverzity budú využité štatistické analýzy morfologických znakov a fylogenetické analýzy založené na sekvenciách získaných Sangerovým sekvenovaním. Na posúdenie diverzity Clavariaceae v trávnatých porastoch a ich diverzity v koreňoch rastlín využijeme dáta získané amplikónovým sekvenovaním.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Odpovede koreňov jačmeňa na ťažké kovy: obrana alebo toxicita. Aplikácia metód chemickej biológie
Barley root responses to heavy metals: defense or toxicity. Chemical biology approach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Tamás Ladislav
Anotácia: Adaptácia rastlín na neustále sa meniace prostredie si vyžaduje zapojenie mnohých endogénnych ontogenetických a exogénnych environmentálnych signálov. Reaktívne formy kyslíka a dusíka patria spolu s fytohormónmi medzi najdôležitejšie komponenty tohto integračného procesu, ktoré regulujú vývin rastlín a reakcie na stres. Okrem toho komponenty tých istých, ako aj rozdielnych signalizačných ciest medzi sebou intenzívne interagujú. Aby sme lepšie pochopili úlohu týchto signálnych dráh v odpovedi koreňa jačmeňa na stresové podmienky, zameriavame sa v súčasnom projekte na analýzu funkcie niektorých špecifických komponentov signalizácie počas odpovede na stres. Na objasnenie mechanizmov procesu adaptácie rastlín využívame nové a výkonné metódy chemickej biológie. Použitie malých syntetických bioaktívnych molekúl na blokovanie špecifických komponentov stresovej odpovede by mohlo objasniť funkciu fyziologických a biochemických procesov pri obranných reakciách koreňov na ťažké kovy.
Doba trvania: 1.1.2020 – 21.12.2023
Olena Bielikova, R2 – Postdoktorand
Olena Bielikova, R2—Postdoctoral Fellow
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Bielikova Olena , PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je jednak umožniť analyzovať vlastné vzorky, aby mohla pokračovať vo svojich experimentálnych témach (genetická štruktúra lososovitých rýb s cieľom zachovať druhovú rozmanitosť ichtyocenóz riek západnej oblasti Ukrajiny, štúdium genetickej diverzity rôznych skupín rýb v nádržiach Ukrajiny). Zapojenie Dr Bielikovej do našich aktivít bude zamerané hlavne na terénny výskum, molekulárne analýzy a spracovanie dát v rámci projektov VEGA 2/0084/21 (eDNA metabarkóding sladkovodných ekosystémov) a APVV-21-0386 (Výskum biodiverzity opeľovačov na základe analýzy DNA).
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2025
Olha Lakhneko, R2 – Postdoktorand
Olha Lakhneko, R2—Postdoctoral Fellow
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lakhneko Olha, PhD.
Anotácia: XX
Doba trvania: 1.8.2022 – 31.7.2025
Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?
Islands of continental saline vegetation in temperate Europe – what they have in common and in what they differ?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na ohrozené biotopy slanísk. Popri vlastnom dlhodobom komplexnom výskume slanísk v Panónii rozširujeme výskum na 11 oblastí vnútrozemskej slaniskovej vegetácie v temperátnej zóne Európy od stredonemeckého Sasko-Anhaltska na severozápade po enklávy slanísk v Transylvánii a v pohorí Harghita v Rumunsku. Študujeme relevantné abiotické a biotické faktory podmieňujúce možnosti existencie slanískovej vegetácie v súčasných podmienkach. Základom analýz budú všetky druhy obligátnych a fakulatívnych halofytov zaznamenaných v študovanom území a ich väzba na biotopy v rámci celého areálu a v jednotlivých ostrovoch slanomilnej vegetácie. V rámci projektu opublikujeme výsledky dlhodobého sledovania vývoja slaniskovej vegetácie na 64 trvalých monitorovacích plochách na 9 lokalitách na Podunajskej nížine. Plochy sú založené v rôzne veľkých škálach a v rôznych typoch využívania lokalít s cieľom vyhodnotenia úspešnosti strhnutia vrchnej vrstvy pôdy a zavedenia pasenia ako obnovných postupov na slaniskách.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty
Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea, PhD.
Anotácia: Láskavec (Amaranthus spp.) si v poslednej dobe získava popularitu najmä pre svoje agronomické ale hlavne výnimočné výživové vlastnosti. Charakterom rastu a vývinu je tento druh vhodný aj k využitiu na remediáciu pôd kontaminovaných ťažkými kovmi. Hlavným cieľom projektu je preto skúmanie jeho plasticity v odpovedi na vybrané ťažké kovy a to na úrovni rastu a morfológie, ekofyziológie, biochemického statusu a profilu ionómu, ktorých zmeny sú so stresom primárne spojené. Zameriame sa tiež na identifikáciu génov, ktorých expresia je regulovaná vplyvom stresu vyvolaného ťažkými kovmi, ako aj na metagenomickú analýzu biodiverzity endofytických spoločenstiev v rastlinách láskavca po aplikácii testovaných ťažkých kovov, ktoré napomáhajú adaptácii rastlín na stres a môžu zvýšiť fytoremediačnú schopnosť hostiteľských rastlín. Vyhodnotíme tiež účinok kremíka, ktorý vo všeobecnosti napomáha rastlinám v obranyschopnosti voči škodlivým účinkom kovov na charakteristiky a vlastnosti, ktoré sú predmetom analýz projektu.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
DECISION – Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií
Understanding of complex biodiversity response to forest management: integration of multi-taxa approach in ecosystem function assessments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Anotácia: XX
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Polina Dayneko, R2 – Postdoktorand
Polina Dayneko, R2—Postdoctoral Fellow
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dayneko Polina, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na začlenenie ukrajinskej postdoktorandky do troch národných výskumných projektov. V rámci nich bude pomáhať pri terénom výskume a príprave spoločných publikácií.
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2025
URPON – Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita
Ponds in the urban environment – biodiversity, non-native biota and ecological quality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum štruktúry spoločenstiev bentických bezstavovcov nedostatočne poznaných mestských limnických biotopov (tzv. pondov), ktoré sú významné ako potenciálne zdroje biodiverzity pôvodných a centrá šírenia nepôvodných druhov. Hlavným cieľom je poznanie zákonitostí biologickej diverzity mestských pondov, s dôrazom na [1] porovnanie dôležitosti rôznych typov pondov pre zachovanie pôvodnej biodiverzity, [2] prienik a prežívanie nepôvodných druhov makrozoobentosu v mestskom prostredí a [3] pôvod a smer šírenia ich populácií modelových nepôvodných druhov na základe genetických analýz. Pre výskum sme vybrali 10 slovenských miest v karpatskom a panónskom ekoregióne so zastúpením rôznych typov pondov. Výsledky podrobného systematického výskumu prispejú k doterajším útržkovitým vedomostiam v poznaní kauzálnych vzťahov medzi diverzitou, distribúciou a environmentálnym stavom týchto biotopov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity. Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control
Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján, DrSc.
Anotácia: XX
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
RET-EVOL-BRASS – Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae
Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Anotácia: Retikulátna evolúcia je pozoruhodná téma výskumu, ktorá si v posledných rokoch získala zvýšenú pozornosť najmä vďaka pokroku v poznávaní genómov a vývoju nových vedeckých metodík a prístupov. Dnes sa už všeobecne akceptuje fakt, že introgresia a hybridizácia významne ovplyvňujú evolúciu rastlín, ale naše poznanie týchto procesov a ich dopadu na diverzifikáciu a speciáciu je stále nedostatočné. Predkladaný návrh projektu sa zameriava na štúdium retikulátnej evolúcie v štyroch rodoch z čeľade Brassicaceae (Alyssum, Cardamine, Erysimum a Odontarrhena). Našim cieľom bude detailnejšie preskúmať, aký vplyv mali retikulátne udalosti na evolúciu študovaných rodov, zistiť, či vysoký podiel endemitov je dôsledkom opakovaných, nezávislých polyploidizačných udalostí alebo skôr dôsledkom zvýšenej diverzifikácie už vytvorených polyploidných línií. Budeme tiež študovať, ako mohli zmeny v areáloch druhov v minulosti aj v súčasnosti stimulovať introgresiu či alopolyploidnú speciáciu a budeme tiež sledovať spôsob a tempo evolúcie genómu alopolyploidov. Na dosiahnutie cieľov sme si zvolili komplexný metodický prístup, v ktorom budeme spájať metódy fylogenomické (RADseq a HybSeq metódy sekvenovania novej generácie, doplnené aj o analýzu mikrosatelitov), cytogenomické, cytometrické a morfometrické, ako aj modelovanie ekologických ník. Rozmanité dáta, zhromaždené z rôznych metodík a zdrojov, nám umožnia pozrieť sa na študované javy a procesy z odlišných uhlov pohľadu a získať tak o nich ucelenejší obraz. Keďže naše štúdium bude zamerané na rôzne skupiny druhov, poskytne nám to aj možnosť porovnávania a výsledky nebudú len druhovo alebo rodovo špecifické, ale umožnia nám odvodiť aj spoločné a všeobecnejšie platné mechanizmy retikulátnej evolúcie rastlín.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene
Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Senko Dušan, PhD.
Anotácia: XX
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
STRAKA – Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Anotácia: Prítomnosť solitérnej dreviny mimo lesných biotopov má dobre známe pozitívne aj negatívne dôsledky pre pasienky, lúky a kultúry poľnohospodárskych plodín. Bezprostredná blízkosť stromov spôsobuje zatienenie a s tým spojenú zmenu diverzity bylinného podrastu a spravidla nižší vzrast poľnohospodárskych porastov. Medzi pozitívny vplyv prítomnosti stromov patrí zvýšenie diverzity organizmov a s tým spojenú zvýšenú ekosystémovú funkciu. Úrodnosť pôdy, stabilita ekosystému a trvalo udržateľný rozvoj krajiny v zásadnej miere závisia od vlastností pôdy. Pôdne mikroorganizmy citlivo a rýchlo reagujú na akékoľvek zmeny v pôdnych charakteristikách a majú zásadnú úlohu pri kolobehu živín a stabilite ekosystému. V súčasnosti je málo pochopenou a o to dôležitejšou otázkou diverzita pôdnych organizmov. Prítomnosť drevín v poľnohospodárskej krajine je sprevádzaná výskytom špecifických skupín pôdnych húb s najvýraznejšou skupinou ektomykoríznych symbiontov. V pôde lúk a pasienkov dominujú CHEGD huby s pravdepodobne biotrofným spôsobom výživy. V poľnohospodárskych kultúrach sú významnou skupinou arbuskulárne mykorízne huby. Tento projekt študuje interakciu symbiotických, parazitických a saprofytických húb spojenú s prítomnosťou stromov v poľnohospodárskej krajine. Takisto vyhodnocuje možné zmeny v abiotických charakteristikách pôdy. Projekt využíva pokročilé metódy sekvenovania environmentálnej DNA, pôdne analýzy a počítačové modelovanie vplyvu ekologických faktorov.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Svet vo svete – od mikrokozmov k ekosystémom
Worlds in a world – from microcosms to ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Svitková Ivana, PhD.
Anotácia: Základným predpokladom dobrého modelového systému v ekologickom výskume je nízka priestorová variabilita (dobrá replikovateľnosť) a nízka stochasticita (dobrá predikovateľnosť). Vodné ekosystémy vo fytotelmách, sú všeobecne považované za vynikajúce modely pre štúdium rôznych ekologických teórií (napr. dynamika metapopulácií a metaspoločenstiev, ostrovná biogeografia, interakcie v potravných sieťach). V miernom pásme Európy však dokáže len veľmi málo rastlinných druhov vytvárať také štruktúry, ktoré udržia vodu dostatočne dlho pre vznik vodných ekosystémov. Jedným z nich je štetka lesná (Dipsacus fullonum L.). Poznanie fungovania fytoteliem na štetkách je však doposiaľ obmedzené na kusé faunistické správy. Navrhovaný projekt má za cieľ overiť vhodnosť využitia fytoteliem na štetkách ako modelových systémov a potvrdiť predpoklad, že procesy prebiehajúce na úrovni jednotlivých fytoteliem ovplyvňujú fitness hostiteľských rastlín, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvňovať charakter celého rastlinného spoločenstva.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Úloha kremíka v metabolických a biochemických procesoch rastlín vystavených stresu z toxických a potenciálne toxických prvkov
The role of silicon in metabolic and biochemical processes of plants exposed to stress induced by toxic and potentially toxic elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fialová Ivana, PhD.
Anotácia: Kontaminácia pôdy a vody ťažkými kovmi a polokovmi je dnes celosvetovým problémom. Vplyv kremíka na zlepšenie celkového prospievania poľnohospodárskych plodín vystavených rôznym typom abiotického stresu, ktorým sme sa zaoberali v našich predchádzajúcich projektoch, je známy už dlhšie, hoci mechanizmus jeho pôsobenia dodnes nie je objasnený. Cieľom projektu bude skúmanie mechanizmov účinku exogénne aplikovaného kremíka na obranné odpovede poľnohospodársky významnej plodiny kukurice a jej vyselektovaných kultivarov (prípadne ďalších plodín – pšenice a slnečnice), vystavených pôsobeniu toxických (As, Sb) a esenciálnych prvkov v nadbytku toxických (Cu), na metabolickej a biochemickej úrovni. Zameriame sa na rast, fyziologické procesy (poškodenie membrán, príjem a výdaj vody), zmeny v metabolizme dusíka a jeho možné prepojenie s antioxidačnými mechanizmami (glutatión-askorbátový cyklus), ako aj neenzymatickú a enzymatickú zložku antioxidačného obranného systému v jednotlivých orgánoch experimentálnych rastlín.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
POLINES – Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
Bees cannot make it all – DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD.
Anotácia: Podľa mnohých zdrojov sme svedkami masívneho úbytku biodiverzity, čo môže mať pre ľudstvo katastrofické následky. Kriticky ohrozené sú aj opeľovače, ktoré sú nenahraditeľné pre poľnohospodárstvo, výživu, fungovanie ekosystémov a zachovanie ich ekosystémových služieb. Skutočnú diverzitu opeľovačov a zloženie ich spoločenstva však nepoznáme a bez relevantných dát nie je možná ich efektívna ochrana. Potrebujeme preto výrazne skvalitniť poznatky a inovovať postupy biodiverzitného výskumu. Konvenčné postupy sú zdĺhavé, finančne náročné a náchylné k chybám, čo znižuje výpovednú hodnotu výsledkov. DNA (meta)barkóding v súčasnosti revolucionizuje našu schopnosť hodnotiť biodiverzitu v celom rade biotopov. Tento prístup je efektívny a ľahko realizovateľný, čo z neho robí nástroj 21. storočia pre rozsiahly výskum a monitorovanie biodiverzity.Projekt vychádza z najnovších poznatkov v oblasti DNA metabarkódingu bioty a využíva analýzu DNA dát v kombinácii s faktormi prostredia na hodnotenie stavu biodiverzity opeľovačov. Využitá bude aj environmentálna DNA (eDNA) z kvetov, čo je zatiaľ ojedinelý a inovatívny prístup k prieskumu biodiverzity tejto dôležitej skupiny živočíchov.Hlavnými cieľmi projektu je a) DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov spojených s pestovaním troch modelových plodín (repka, mak, jabloň), b) odhad vplyvu faktorov prostredia na diverzitu opeľovačov, c) odhad vplyvu biodiverzity opeľovačov na výnosy plodín a d) výrazné doplnenie referenčných DNA barkódingových databáz o unikátne dáta fauny opeľovačov.Výstupy projektu zlepšia všeobecné poznatky o biodiverzite, zlepšia možnosti rutinnej aplikácie DNA metód v budúcnosti a poskytnú poznatkovú bázu pre efektívnejšie prijímanie informovaných rozhodnutí v kontexte prispôsobovania sa zmene klímy a udržateľného rozvoja.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
PLANTin – Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard, DrSc.
Anotácia: Rastlinné invázie sú postupujúcim procesom, ktorý ohrozuje biodiverzitu na úrovni druhov, biotopov a krajiny. Regionálne rozdiely v zložení nepôvodnej flóry sú spôsobené najmä klimatickými a kultúrnymi faktormi. Navrhovaný projekt sa zameriava na environmentálne pozadie rastlinných invázií na Slovensku (zahŕňa prevažnú časť Západných Karpát a priľahlú časť Panónie), ktoré bolo doteraz v tomto regióne študované len okrajovo. Dynamika rastlinných invázií bude študovaná v pobrežnej vegetácii riek, ktoré hrajú dominantnú úlohu pri prirodzenom šírení inváznych rastlín. Pomocou viacročného monitoringu vegetácie, semennej banky a pôdnych vlastností odhalíme priestorovo-časové zmeny v pobrežných ekosystémoch a prepojíme ich s environmentálnymi a ľudskými faktormi. Na základe terénnych a herbárových údajov, stanovíme ekologické nároky modelových skupín inváznych rastlín (Fallopia japonica agg. a Solidago canadensis agg.) a namodelujeme ich potenciálne rozšírenie pri súčasných i predpokladaných budúcich klimatických podmienkach. Integrovaný prístup využijeme na štúdium vplyvu rastlinných invázií na poloprírodné lúky a pasienky, ktoré predstavujú najviac invadované neantropogénne biotopy na Slovensku. Porovnáme diverzitu širokého spektra organizmov (rastliny, machorasty, huby – sekvenovaním enviromentálnej DNA, mäkkýše a pôdne bezstavovce) na neinvadovaných plochách a plochách invadovaných F. japonica agg. alebo S. canadensis agg. Kombináciou analýz pôdnych vlastností, mikrobiálnej aktivity a trofie húb zistíme ako invázie vplývajú na pôdne ekosystémové procesy. Terénny experiment bude využitý na štúdium vplyvu modelových inváznych rastlín na dekompozíciu organického materiálu. Predkladaný projekt s mimoriadne širokým pokrytím taxonomických skupín a metodologických prístupov poskytne jedinečný pohľad na procesy súvisiace s rastlinnými inváziami a umožní odhaliť, okrem všeobecných trendov, aj mechanizmy špecifické pre jednotlivé druhy alebo skupiny blízko príbuzných druh.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov
Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klubicová Katarína, PhD.
Anotácia: Bunková stena (BS) je komplexná a dynamická štruktúra rastlinnej bunky, ktorá ovplyvňuje rast a morfológiu rastlín počas vývinu a pri odpovedi na faktory životného prostredia. Proteíny majú, napriek nízkemu zastúpeniu v BS, dôležité úlohy vo fyziologických procesoch a mnohé z nich sú tiež potenciálne využiteľné v biotechnológiách. Somatická embryogenéza (SE) predstavuje účinný regeneračný systém, vhodný na štúdium základných otázok vývinu rastlín a tiež vhodnú metódu vegetatívneho rozmnožovania ihličnatých drevín. Procesy prebiehajúce počas SE nie sú úplne objasnené, avšak ich pochopenie je nevyhnutné pre efektívne využitie regeneračného systému na rozmnožovanie ihličnatých drevín v podmienkach in vitro. Cieľom projektu je štúdium proteínov BS potenciálne dôležitých pri indukcii embryogénnych pletív vybraných druhov ihličnanov proteomickými metódami. Získané výsledky môžu viesť k navrhnutiu markerov pre SE a k lepšiemu pochopeniu procesov prebiehajúcich počas SE u vybraných ihličnanov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Vplyv umelého zasnežovania na vlastnosti vrchnej vrstvy pôdy v horských oblastiach
The impact of artificial snowmaking on topsoil properties in mountainous areas
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klačanová Simona
Anotácia: Klimatická zmena je jedným z hlavných globálnych problémov, ktorej dôsledky, ako sú zmeny teplotných a zrážkových režimov, sa v najbližších desaťročiach veľmi pravdepodobne zhoršia. V súvislosti s klimatickou zmenou sa mení aj celkový manažment krajiny, vrátane lyžiarskych stredísk, ktoré sa s problémom nedostatočnej prírodnej snehovej pokrývky vyrovnávajú umelým zasnežovaním. Vplyvy prevádzky lyžiarskych stredísk na krajinu sú úzko spojené s fragmentáciou a degradáciou krajiny, najmä narušením vrchnej vrstvy pôdy, ktorá je významným zdrojom živín pre rastliny. Prevádzkovanie umelo zasnežovaných lyžiarskych svahov má preto veľký vplyv na chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy. Hlavným cieľom tohto projektu je zistiť, ako umelé zasnežovanie mení vlastnosti pôdy a doplniť tak prebiehajúci výskum vegetácie zameraný na vplyv prevádzkovania lyžiarskych stredísk na rastlinné spoločenstvá. Plánujeme odber vzoriek pôdy na umelo zasnežovaných a prirodzene zasnežovaných zjazdovkách v rámci 30 vybraných slovenských lyžiarskych stredísk. V kombinácii s vegetačným výskumom by tento prístup mohol pomôcť objaviť nové súvislosti medzi narušovaním prostredia pochádzajúcim z prevádzky lyžiarskych stredísk a jeho vplyvom na životné prostredie, najmä pôdu.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Yuliia Kutsokon, R2 – Postdoktorand
Yuliia Kutsokon, R2—Postdoctoral Fellow
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Kutsokon Yuliia, PhD.
Anotácia: xx
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.7.2025
Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy
Living on the edge. Evolutionary and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) inhabiting extreme rocky habitats
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kučera Jaromír, PhD.
Anotácia: Výskumný projekt je zameraný na rekonštrukciu evolučných, genetických a ekologických aspektov západokarpatského stenoendemického druhu Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) obývajúceho ekologicky extrémne biotopy. Identifikujeme znaky, ktoré pokladáme za kľúčové pre jeho adaptáciu a prežitie in situ. Na odhalenie genetickej štruktúry, fylogeografickej histórie, úrovne klonality ako aj asociácií medzi genetickou diverzitou a produkciou semien u D. arbuscula použijeme genomickú metódu (RAD sekvenovanie) ako aj karyologické a vegetačno-ekologické analýzy. Budeme hodnotiť vzťahy medzi D. arbuscula a asociáciami arbuskulárnej mykorízy, ktoré tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri samotnom prežívaní druhu. Výsledky by mali objasniť faktory a procesy zodpovedné za prežitie a adaptáciu tohto vlajkového karpatského endemitu v ekologicky náročnych podmienkach. Budú tiež východiskom pre efektívnu ochranársku prax a súvisiacu legislatívu. Pridanou hodnotou bude návrh regionálnej značky vo vzťahu k Muránskej planine.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025