Zbierkový fond

Materiál uložený v zbierkach slúži ako zdroj poznatkov pri štúdiu floristického bohatstva západokarpatsko-panónskej oblasti, je podkladom taxonomického a chorologického výskumu druhov, v mnohých prípadoch dokladom výskytu dnes už neexistujúcich druhov a depozitom vzácneho typového materiálu. Zbierky sú evidované v medzinárodnom kompendiu Index herbariorum, medzinárodná skratka SAV. Slúžia ako domácim, tak aj zahraničným odborníkom. Ústav zabezpečuje servis Zbierky pre vysoké školy a pre výskumné pracoviská a bezplatnú medzinárodnú výpožičkovú službu.

Zbierkový fond zahŕňa zbierky:

 • kultúr siníc a rias
 • húb
 • lišajníkov
 • machorastov
 • vyšších rastlín

Kurátori zbierok:

Mgr. Alica Hindáková, PhD. alica.hindakova@savba.sk 02/ 5942 6137
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD. slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Mgr. Tatiana Miháliková tatiana.mihalikova@savba.sk 02/ 5942 6147

Charakteristika zbierok:

 • ZBIERKA KULTÚR SINÍC A RIAS
  Je jedinou zbierkou fototropných mikroorganizmov na Slovensku a obsahuje okolo 100 kultúr rôznych skupín cyanobaktérií a rias.
  Kurátor zbierky: Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.
 • HERBÁROVÁ ZBIERKA HÚB
  Obsahuje 25 130 položiek. Viac info »
  Kurátor zbierky: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
 • HERBÁROVÁ ZBIERKA LIŠAJNÍKOV
  Obsahuje približne 15 300 položiek prevažne z územia strednej a južnej Európy. Za pozornosť stoja časti viacerých exsikátových zbierok. Viac info »
  Kurátor zbierky: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
 • HERBÁROVÁ ZBIERKA MACHORASTOV
  Zahŕňa cca 5100 položiek. Viac info »
  Kurátor zbierky: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
 • HERBÁROVÁ ZBIERKA VYŠŠÍCH RASTLÍN
  Bola založená v roku 1953 a do dnešnej doby bolo nazbieraných viac ako 100 000 herbárových položiek. Významnou súčasťou zbierky je herbár dr. F. Nábělka, ktorý obsahuje 6343 položiek z oblasti Malej Ázie, Iránu. Od roku 2006 je súčasťou zbierky aj inkludovaný herbár Arboréta Mlyňany (MLY).
  Kurátor zbierky: Mgr. Tatiana Miháliková

Prosíme všetkých prípadných záujemcov o štúdium materiálu zbierok, aby plánovanú návštevu vopred ohlásili kurátorom.

Podrobné informácie pozri: Guttová A., Peniašteková M., 2001: Collections deposited in Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences (SAV), Bratislava. – Bryonora, Praha, 27.