Oddelenie evolúcie a systematiky

Oddelenie evolúcie a sytematiky sa venuje štúdiu divo rastúcich cievnatých rastlín a vybraných skupín nižších rastlín (huby, lichenizované huby – lišajníky) mierneho pásma, so zameraním na Karpatsko-Panónsky región a oblasť Stredozemia. Výskum je orientovaný najmä na polyploidné a taxonomicky komplikované skupiny, a taktiež na endemické, chránené, invázne a nepôvodné taxóny.

Riešené výskumné projekty pracoviska v rámci základného výskumu:

· štúdium mikroevolučných a speciačných procesov (najmä polyploidizácie a hybridizácie)

· výskum v oblasti systematiky, vrátane taxonomickej revízie a nomenklatúry,

· analýza reprodukčných a adaptačných stratégií taxónov,

· floristicko-chorologická inventarizácia území,

· štúdium ekológie,

· modelovanie potenciálneho rozšírenia druhov a predikcia ich budúceho výskytu,

· budovanie celosvetových a národných databáz botanického informačného systému,

· vydávanie mnohozväzkového diela „Flóra Slovenska“,

· príprava aktualizovaných celoslovenských zoznamov taxónov, určovacích kľúčov a prehľadov názvoslovia,

· budovanie herbárových zbierok: rastlinný a mykologický materiál je uchovávaný v Herbárovej zbierke (akronym SAV).

Riešené výskumné projekty pracoviska v rámci aplikovaného výskumu:

· riešime najmä otázky implementácie európskej a národnej environmentálnej legislatívy, akou je napr. Smernica o biotopoch 92/43/EHS v súvislosti s budovaním sústavy chránených území Natura 2000, Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny,

· výstupy sú používané napr. pri príprave zoznamov chránených a inváznych organizmov SR, tvorbe siete chránených území SR, zonácii národných parkov, v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA),

· spolupracujeme najmä so ŠOP SR a MŽP SR,

· spoluprucujeme taktiež na celosvetovom projekte Millenium Seed Bank so sídlom v Kew (Veľká Británia) zameranom na záchranu biodiverzity prostredníctvom špecializovaných zbierok semien.

Vedúci oddelenia: Ing. Jaromír Kučera, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Gajdošová, Zuzana Mgr.

interná doktorandka
zuzana.gajdosova@savba.sk
Komárová, Zlata

technická pracovníčka
aurakom@pobox.sk 02/ 5942 6165
Michalková, Eleonóra RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
eleonora.michalkova@savba.sk 02/ 5942 6158