Oddelenie biodiverzity a ekológie

Hlavným zameraním oddelenia je štúdium biodiverzity na rôznych úrovniach a interakcií jej komponentov s prostredím. Objektom nášho výskumu je široké spektrum organizmov a ich zoskupení, od rastlinných spoločenstiev, cez riasy, sinice a huby až po bezstavovce a ryby. Študujeme pôvodné, ale aj nepôvodné či invázne druhy v terestrických aj akvatických ekosystémoch. Geograficky je výskum na oddelení primárne situovaný do karpatského a panónskeho regiónu, nie je však výlučne limitovaný týmto územím, venujeme sa aj viacerým nadregionálnym témam.

V súčasnosti študujeme štruktúru, vývoj, či históriu spoločenstiev a populácií, venujeme sa klasifikácii, autekologickým charakteristikám, systematike a fylogenéze. Z evolučného hľadiska skúmame trendy vývoja populácií, adaptácií na prostredie či funkčnú diverzitu.

Cieľom nášho výskumu je predovšetkým lepšie pochopiť zloženie, vývoj a zmeny biodiverzity v priestore a čase a prispievať k jej ochrane.

Naše výskumné aktivity sú zamerané na tieto oblasti:

• Vegetačná ekológia

1) Diverzita a ekológia trávnych porastov
2) Vegetačná ekológia lesných ekosystémov
3) Arktická a alpínska vegetácia a jej dynamika
4) Ekologická obnova biotopov
5) Klasifikácia vegetácie

• Synantropizácia ekosystémov

• Diaľkový prieskum vegetácie

• Biodiverzita a ekológia vodných ekosystémov

1) Diverzita spoločenstiev vodných ekosystémov
2) Ekológia vodných organizmov a ich spoločenstiev
3) Genetická štruktúra populácií druhov vodnej fauny
4) Aplikovaný výskum pre udržateľný manažment ekosystémov a ohrozených druhov

• Molekulárna ekológia a mykológia

Vedúca oddelenia: Mgr. Iveta Škodová, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Čiampor, Fedor RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
f.ciampor@savba.sk 02/ 5942 6125
Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.zatovicova@savba.sk 02/ 5942 6125
Dítě, Daniel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
daniel.dite@savba.sk 0905 524 086
Klačanová, Simona Mgr.

interná doktorandka
simona.klacanova@savba.sk
Michalková, Michaela Mgr.

interná doktorandka
michaela.michalkova@savba.sk
Zaliberová, Mária RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
maria.zaliberova@savba.sk 02/ 5942 6176