Detašované pracoviská

Pobočka v Banskej Bystrici

Pobočka sídli v Centre vied SAV a jej štyria zamestnanci sú zároveň pracovníkmi spoločného pracoviska Botanického ústavu SAV, Geologického ústavu SAV a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici nazvaného Inštitút biologických a geologických vied. Inštitút vznikol v novembri 2007. V r. 2008 pracoval v provizórnych podmienkach a slávnostne bol otvorený 12. 12. 2008. (pozri tu)

Pracujú v nej šiesti pracovníci BÚ SAV. Piati sú vedeckými pracovníkmi s PhD. (RNDr. Barbora Šingliarová, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD. Mgr. Monika Janišová, PhD., RNDr. Katarína Olšavská, PhD.), šiesta pracovníčka je interná doktorandka (Mgr. Silvia Bittnerová).

Botanickí pracovníci Inštitútu sa podieľajú na výučbe študentov FPV UMB seminárom o moderných prístupoch v systematike rastlín, geobotanike a populačnej biológii. Vo vedeckej činnosti sa špecializujú na riešenie troch základných skupín vedeckých problémov, ktoré sú v r. 2009 financované zo 6 projektov VEGA, 1 projektu APVV a 1 projektu GAČR.

Výskumné projekty riešené botanickými pracovníkmi inštitútu biologických a geologických vied.

  • Štúdium taxonómie a evolúcie viacerých variabilných skupín vyšších rastlín, predovšetkým z čeľadí Asteraceae (rod Cyanus) a Poaceae (rody Avenula, Phleum, Puccinellia). Taktiež spolupracujeme pri štúdiu diverzity ďalších skupín vyšších rastlín na území Slovenska, vrátane floristickej a chorologickej inventarizácie Karpatsko-panónskeho regiónu v rámci edície monografií Flóra Slovenska a pri príprave Určovacieho kľúča papraďorastov a semenných rastlín Slovenska
  • Štúdium vegetácie Slovenska a priľahlých oblastí Panónie so zameraním na travinnobylinné a slaniskové spoločenstvá (triedy Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Nadetea strictae, Trifolio-Geranietea, Festuco-Puccinellietea a Thero-Suaedetea). Zahŕňa spracovanie celoslovenského prehľadu, sledovanie dynamiky a sukcesných trendov travinnobylinnej a slaniskovej vegetácie, štúdium vplyvu menežmentu na floristickú skladbu a diverzitu vegetácie.
  • Populačno-ekologické štúdie vzácnych a ohrozených taxónov flóry Slovenska. Zahŕňa sledovanie životného cyklu a demografických parametrov anexového taxónu európskeho významu Tephroseris longifolia subsp. moravica. Populačno-biologické štúdium slaniskových druhov Camphorosma annua a Cladium mariscus s praktickou aplikáciou pre revitalizácie vybraných slaniskových spoločenstiev.
Bystrica_01Bystrica_02

Pobočka vo Zvolene

Detašované pracovisko Botanického ústavu SAV vo Zvolene,
sídlo: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Pobočka v Nitre

Detašované pracovisko Botanického ústavu SAV v Nitre,
sídlo: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Akademická 2, 950 07 Nitra