Poslanie

Botanický ústav SAV je svojim vedeckým zameraním na Slovensku jedinečné výskumné pracovisko a má kľúčovú pozíciu. Je miestom dynamického rozvoja vedy a výskumu v celej škále botanických odborov od biosystematiky, evolúcie, taxonómie, fytogeografie, diverzity a výskumu vegetácie po rastlinnú fyziológiu. Objektom výskumu sú prirodzene rastúce nižšie a vyššie rastliny a ich spoločenstvá, ako aj invázne, nepôvodné a kultúrne rastliny. Výskumný priestor pokrýva okrem Slovenska, Karpát a priľahlej Panónskej nížiny, aj Alpy, Mediterán, Škandináviu, Ameriku a Áziu. Kľúčovými témami výskumu sú:

 • Biosystematika a biogeografia kritických skupín nižších a vyšších rastlín, najmä endemických, ohrozených, alebo tých, ktoré majú u nás okraj svojho areálu. Rozvíjame výskum evolučných mechanizmov vyšších a nižších rastlín v kontexte klimatických zmien, ich autekológie, synekológie a modelovanie ekologických ník.
 • Variabilita rastlinných spoločenstiev v priestore a čase. Prioritou je okrem syntaxonómie výskum zmien vegetácie na rôznych úrovniach, modelovanie a predikcia jej vývoja. Skúmame aj vzťahy medzi vegetáciou a faktormi prostredia, vrátane vplyvu človeka a nepôvodných druhov v súčasnom období klimatických výkyvov.
 • Fyziológia stresu a experimentálne štúdium štruktúry a funkcií rastlinných organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie a ich odpovedí na abiotické a biotické faktory s cieľom poznať príčinnú súvislosť a mechanizmy prebiehajúcich procesov a mechanizmov regulujúcich tieto procesy.

Cieľom nášho výskumu je porozumieť rastlinstvu na našom území, ako aj v priľahlých oblastiach európskeho kontinentu, aby sme dokázali zachovať jeho nenahraditeľnú funkciu v ekosystémoch, ktoré poskytujú ľudstvu služby a úžitky, a tak predstavujú pre spoločnosť významnú ekonomickú hodnotu.

Územie Slovenska patrí z hľadiska rozmanitosti pôvodného rastlinstva medzi najbohatšie v Európe – rastie tu približne 32% z celkového počtu druhov uvádzaných z nášho kontinentu. Je križovatkou biogeografických regiónov a migračných ciest živých organizmov a jedným z najsevernejších centier endemizmu v Európe. Našou úlohou je tieto jedinečné prírodné hodnoty našej krajiny skúmať a upozorňovať na ne.

Ťažiskové série monografií – národne orientovaný výskum:

  Flóra Slovenska Rastlinné spoločenstvá Slovenska

Významná medzinárodná pozícia nášho pracoviska:

 • sídlo Medzinárodnej asociácie pre taxonómiu rastlín (IAPT), jedinej globálne pôsobiacej profesijnej organizácie v oblasti systematiky a taxonómie rastlín
 • spolupráca na rámcových projektoch EÚ zameraných na štúdium biodiverzity (Open-UP, EU BON, MSBP Kew, PESI, EDIT, ENSCONET, INTRABIODIV).
 • Spolupráca na medzinárodných projektoch Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, European Vegetation Survey, European Information System for Alien Species

Iné dôležité aktivity:

 • externé školiace pracovisko pre doktorandské štúdium vo vedných odboroch botanika a fyziológia rastlín
 • spolupráca s decíznou sférou (Štátna ochrana prírody SR, Ministerstvo životného prostredia SR) – realizácia inventarizačných výskumov, tvorba a posudzovanie národných a európskych zoznamov vzácnych, ohrozených a zákonom chránených druhov a biotopov, zónovanie území národných parkov
 • výsledky nášho vedeckého výskumu sú podkladmi pre plnenie záväzkov Slovenska ako signatára Dohovoru o biologickej diverzite (CBD), pre plnenie záväzkov voči európskej legislatíve, najmä v súvislosti so sústavou území NATURA 2000 (napr. Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov, vznikajúca Smernica o regulácii nepôvodných druhov, Rámcová smernica o vode 2000/60/EC) transponovanej do národnej legislatívy, či napĺňaniu Globálnej stratégie ochrany rastlín 2011–2020
 • dlhodobo budujeme vedeckú zbierku rastlinných organizmov zaradenú v medzinárodnom zozname Index Herbariorum, ktorá predstavuje objekt významnej vedeckej, kultúrno-historickej a finančnej hodnoty
 • dlhodobo budujeme botanické informačné zdroje (BIS – Botanický informačný systém; CDF – Centrálna databáza fytocenologických zápisov; Databáza nepôvodných druhov cievnatých rastlín Slovenska)

Botanický ústav SAV slovom a obrazom (pdf)

Galéria osobností BÚ SAV (pdf)
Galeria_osobnosti