Botanický ústav SAV

odstavec1Botanický ústav SAV má na Slovensku kľúčovú pozíciu vo výskume živej prírody z hľadiska ekológie, evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie a fyziológie. Výskumným objektom sú najmä prirodzene rastúce nižšie (sinice, riasy a huby) a vyššie rastliny a ich spoločenstvá, vrátane inváznych, nepôvodných, endemických, ohrozených a kultúrnych druhov. Venujeme sa tiež výskumu vybraných skupín živočíchov, prevažne bezstavovcov a rýb. Výskumný priestor pokrývajú okrem Slovenska najmä Karpaty a priľahlá Panónia. Dôležitými oblasťami výskumu sú však aj zvyšné časti areálov študovaných organizmov, ako sú napr. Alpy, Mediterán, Škandinávia, Amerika a Ázia.

 

Územie Slovenska, rozprestierajúce sa na styku 3 biogeogafických zón, Západných a Východných Karpát a Panónie, patrí z hľadiska rozmanitosti pôvodného rastlinstva medzi najbohatšie v Európe – rastie tu približne 32% z celkového počtu druhov rastlín uvádzaných z nášho kontinentu. Je križovatkou migračných ciest organizmov a jedným z najsevernejších centier endemizmu v Európe. Našou úlohou je tieto jedinečné prírodné hodnoty našej krajiny spoznávať, upozorňovať na ne, a spolupodieľať sa na ich ochrane pre nasledujúce generácie.

 

odstavec2Cieľom nášho výskumu je

  • objasňovať procesy podmieňujúce vznik a zachovanie diverzity študovaných organizmov a ich spoločenstiev,
  • spoznávať mechanizmy vývinu rastlinných buniek a ich adaptácie na podmienky prostredia s dôrazom na abiotický a biotický stres,
  • objavovať a dokumentovať diverzitu a rozšírenie organizmov a ich spoločenstiev.

Len vďaka týmto poznatkom dokážeme zachovať nenahraditeľné funkcie študovaných organizmov a ich spoločenstiev ako pre ekosystémy, ktorých sú súčasťou, tak aj pre ľudskú spoločnosť, pre ktorú poskytujú služby, úžitky a ekonomické hodnoty.

 

odstavec3bSme školiacim pracoviskom na vypracovanie bakalárskych a diplomových prác pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, ako aj na absolvovanie doktorandského štúdia – tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania.

 

Poskytujeme konzultácie a expertízu v rôznych oblastiach aplikovaného výskumu biodiverzity a environmentálneho monitoringu.

 

Spravujeme a udržiavame zbierku cievnatých rastlín, lichenizovaných a nelichenizovaných húb, machorastov a rias registrovanú v databáze Index Herbariorum pod akronymom „SAV“.

 

Spolupracujeme so štyrmi vedeckými spoločnosťami na príprave rôznych podujatí a publikácií: Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV, Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri SAV, Slovenskou limnologickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri SAV. Pracovníci ústavu sa spolupodieľajú na vydávaní troch medzinárodných časopisov: Biologia (Bratislava), Taxon, Plant Systematics and Evolution, a štyroch národných časopisov: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, Catathelasma a Limnologický spravodajca.