Encyklopédia o slovenských osobnostiach botaniky…

Vo štvrtok 17. februára bola slávnostná prezentácia ďalšieho zväzku série “Flóra Slovenska” a encyklopedického slovníka “Osobnosti botaniky na Slovensku”…

Na malej slávnosti v Kongresovom centre Vydavateľstva VEDA SAV sa stretli vyznávači botaniky nielen z akademických a univerzitných pracovísk, ale aj priatelia autorov či spoluautorov oboch kníh, aby sa spoločne potešili z ďalších dvoch noviniek slovenskej botanickej knižnice. Autori spolu s vydavateľom, predstavili dve diela z Vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. Ide o dielo Flóra Slovenska X/2, Taphrinales, ktorého autorkou je RNDr. Kamila Bacigálová, CSc. z Botanického ústavu SAV, a encyklopedickú publikáciu Osobnosti botaniky na Slovensku, ktoré je výsledkom dlhoročmej práce RNDr. Heleny Šípošovej, CSc. z Botanického ústavu SAV a RNDr. Marty Vozárovej zo Slovenského národného múzea v Bratislave s rozsiahlym kolektívom spoluautorov…

Ako na úvod podujatia pripomenul riaditeľ Botanického ústavu SAV Ivan Jarolímek, tento ústav už tradične patrí k tým pracoviskám SAV, ktoré sa každoročne vyznačujú vysokou publikačnou aktivitou, najmä v podobe monografií. Napríklad vlani ústav vydal štyri knihy na Slovensku a jednu v zahraničí. Napriek tomu každé nové vydanie je slávnostnou udalosťou, pretože publikácie zvyčajne vznikajú ako výsledok náročnej mnohoročnej práce.

Kamila Bacigálová predstavila prítomným dielo Flóra Slovenska X/2, Taphrinales. Knižná publikácia predstavuje prvé monografické spracovanie mikroskopických húb radu Taphrinales na Slovensku a zároveň druhý zväzok edície Flóra Slovenska venovaný nižším rastlinám. Monografia je výsledkom štúdia herbárových materiálov v domácich i zahraničných zbierkach, ale najmä dlhodobého terénneho výskumu na Slovensku.

Publikácia je zdrojom informácií pre mykológov, fytopatológov z praxe a je užitočná pre študentov na školách rôzneho stupňa. Prispieva k poznaniu mykoflóry a je inšpiráciou k štúdiu ďalších skupín fytopatogénnych húb (podrobnejšie o knihe dole pod čiarou).

Dielo Osobnosti botaniky na Slovensku vzápätí predstavili Marta Vozárová a Helena Šípošová. Uvedená publikácia vypĺňa medzeru, ktorú už dlho pociťovala botanická obec – o osobnostiach klasickej aj úžitkovej botaniky na Slovensku. V publikácii nájdete údaje o 630 osobnostiach, ktoré sústredilo 101 autorov a 36 prispievateľov údajov. V práci je zohľadnené množstvo doteraz publikovanej literatúry, sú doplnené doteraz neznáme alebo len málo známe nepublikované údaje, najmä vlastné spomienky na kolegov, spolupracovníkov či učiteľov, alebo informácie z archívnych materiálov a nových výskumov (podrobnejšie na konci textu).

Druhý zväzok desiateho dielu Flóry Slovenska spolu s autorkou na cestu k čitateľom slávnostne vyprevadili bývalá dlhoročná pracovníčka ústavu Kamila Zahradníková a Ivan Pišút.

Encyklopédiu Osobnosti botaniky na Slovensku na čitateľský maratón odštartovali Oľga Erdelská a prof. František Hindák.

Na záver podujatia predseda Slovenskej botanickej spoločnosti doc. Igor Mistrík zablahoželal k jednému z najfrekventovanejších spoluautorov tejto encyklopédie Ivanovi Hrabovcovi k významnému životnému jubileu – k osemdesiatym narodeninám.

Viac o oboch publikáciách:

Flóra Slovenska X/2. Mycota (Huby) – Ascomycota (Vreckaté huby).
Taphrinomycetes: Taphrinales (Grmanníkotvaré) (VEDA, Bratislava, 2010).

Autor: Kamila Bacigálová

Knižná publikácia predstavuje prvé monografické spracovanie mikroskopických húb radu Taphrinales na Slovensku a zároveň druhý zväzok edície Flóra Slovenska venovaný nižším rastlinám. Monografia je výsledkom štúdia herbárových materiálov v domácich i zahraničných zbierkach, ale najmä dlhodobého terénneho výskumu na Slovensku.

Huby radu Taphrinales sú parazitické, žijú na zástupcoch papradí a kvitnúcich rastlín. Sú to dimorfné organizmy – v rámci ich životného cyklu vytvárajú stielky dvoch odlišných morfologických typov. Jedeným z nich je anamorfné – saprotrofné (kvasinkové) štádium a druhé teleomorfné – parazitické (mycéliové) štádium. Na hostiteľských rastlinách spôsobujú rôzne morfologické zmeny – infikované časti sú napríklad kučeravé, metlovité alebo pokryté farebnými škvrnami. Študované huby sú neoddeliteľnou súčasťou fytocenóz a citlivo reagujú na znečistené prostredie. Niektoré druhy z čeľade Taphrinaceae sú ekonomicky významné.

Vo všeobecnej úvodnej časti knihy je zhrnutá biológia, ekológia a symptomatológia študovanej skupiny húb a opísané metodické postupy použité pri mykofloristickom a taxonomickom výskume. Záverom v krátkosti informuje o histórii a súčasnom stave poznania druhov čeľade Protomycetaceae a Taphrinaceae na Slovensku a vo svete. Špeciálna časť je zameraná na taxonomicko-chorologickú charakteristiku jednotlivých taxónov a ich hostiteľov, lokality ich výskytu vo fytogeografických okresoch Slovenska a poznámky k ich rozšíreniu vo svete.

Monografia zahŕňa informácie o 57 taxónoch radu, z toho 21 druhov čeľade Protomycetaceae a 36 druhov čeľade Taphrinaceae, ktoré parazitujú na 112 hostiteľských rastlinách. Na území Slovenska bol aktuálne zistený výskyt 29 taxónov radu Taphrinales na 52 hostiteľských rastlinách. Výskyt deviatich taxónov bolo zistený prvý krát na našom území (napr. Protomyces buerenianus; Protomycopsis leucanthemii;Taphrina vestergteni; Taphrina potentillae; Taphrina rhizophora; Taphrina johansonii). Doterajšie nejasnosti o druhovej stabilite niektorých taxónov rodu Taphrina, ako napr. v prípade druhu T. epiphylla, ktorý je charakteristický odlišnou symptomatikou infekcií v priebehu vegetačného obdobia (na jar metlinový rast konárikov a neskôr v lete sivé škvrny na listoch jelše sivej) bol objasnený molekulárnou metódou štúdia genómu (RAPD PCR). Pre mnohé druhy študovanej skupiny húb bol zistený ich výskyt na nových hostiteľských rastlinách, a takmer pre všetky taxóny Taphrinales bol významne rozšírený zoznam lokalít ich výskytu, ktorý nám upresňuje obraz o rozšírení týchto druhov u nás.

Publikácia je zdrojom informácií pre mykológov, fytopatológov z praxe a je užitočná pre študentov na školách rôzneho stupňa. Prispieva k poznaniu mykoflóry a je inšpiráciou k štúdiu ďalších skupín fytopatogénnych húb.

Osobnosti botaniky na Slovensku
Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009 (VEDA, Bratislava, 2010)
Editorky: Marta Vozárová, Helena Šípošová

Uvedená publikácia vypĺňa medzeru, ktorú už dlho pociťovala botanická obec – o osobnostiach klasickej aj úžitkovej botaniky na Slovensku. Každá generácia prináša nové poznatky, nové trendy výskumu. Postupom času sa mnohé prekonajú, niektoré upadnú do zabudnutia, iné získajú na hodnote, ale všetky sú súčasťou historického vývoja.

V toku času a pracovných povinností sa často na dejateľov a objaviteľov zabúda. Preto snahou editoriek aj autorov bolo čo najkompletnejšie zachytiť nielen tradované historické fakty, ale aj pohľad súčasníkov na botanickú minulosť, aby súčasná a aj budúca generácia výskumných pracovníkov poznala tých, ktorí sa väčším či menším vkladom zaslúžili o rozvoj botaniky a príbuzných disciplín na Slovensku.

Editorky stáli pred problémom, ako široko načrieť do sveta poznania a využívania rastlín, kde urobiť hranicu botaniky oproti iným odborom, keď základy vedeckej botaniky na Slovensku sa začali budovať inštitucionálne pomerne neskoro, vlastne až v 50. rokoch 20. storočia. Dovtedy sa chodilo študovať za hranice Slovenska. Ľudia však vždy túžili po vedomostiach, ale bežnému, často nevzdelanému človeku sa informácie o rastlinách spočiatku spájali najmä s ich praktickým využitím, čiže s poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, vinohradníctvom, liečivými rastlinami a pod. Ale aj to boli kroky, ktoré smerovali k poznávaniu rastlinného sveta. Prírodovedné výskumy sa začali neskôr, všeobecne so stúpajúcou vzdelanosťou. Pribúdali nadšenci, ktorí často začínali len amatérsky, ale vypracovali sa na osobnosti vo svete vedy vysoko uznávané, zároveň pribúdali aj profesionáli. Preto do publikácie autorky zahrnuli aj tie osobnosti, ktoré svojím osobným vkladom (vedomosťami, skúsenosťami, publikáciami, floristickými aktivitami, herbármi a pod.) prispeli k rozvoju botaniky na Slovensku v tom najširšom zmysle slova a zaslúžili sa o poznanie rastlinného bohatstva Slovenska. Ide nielen o profesionálnych botanikov, venujúcich sa základnému výskumu (taxonómov, fyziológov, embryológov, algológov, mykológov, lichenológov, bryológov, dendrológov, farmaceutov, lesníkov a šľachtiteľov), ale aj floristov – amatérov, osobnosti s originálnymi pestovateľskými aktivitami v ovocinárstve, záhradníctve, sadovníctve, vinohradníctve, tých, ktorí odbornými a vedeckými ilustráciami či fotografiami dopĺňali publikácie, alebo významnými ochranárskymi aktivitami prispeli k ochrane vzácnych rastlín, rastlinných spoločenstiev a území s vysokou prírodovednou hodnotou, ale aj tých, ktorí sa venovali histórii tejto vednej disciplíny – teda všetkých, ktorí väčším či menším vkladom prispeli k poznaniu rastlinného bohatstva územia terajšieho Slovenska. V práci sú uvedené nielen osobnosti, ktoré pôsobili na Slovensku, ale aj pochádzajúce zo Slovenska, hoci žili a pôsobili v zahraničí.

Keďže veda nepozná hranice, v plnej miere sa rešpektoval historický fakt, že sa u nás do dejín botanického výskumu významne zapísali aj osobnosti iných, zväčša susedných štátov. Ich podiel bol vysoký najmä v období Rakúska a neskôr Rakúsko-uhorskej monarchie, po roku 1918, počas trvania Československa vo všetkých typoch štátnych formácií, keď sa výskumu kveteny Slovenska (najmä Tatier) venovalo mnoho maďarských, rakúskych, českých, poľských, ale aj niekoľko ďalších inonárodných osobností. V publikácii sú údaje o 630 osobnostiach. Autorský kolektív editorky vhodne rozšírili o autorov a konzultantov aj z iných štátov, a to z Poľska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska.

V publikácii nájdete údaje o 630 osobnostiach, ktoré sústredilo 101 autorov a 36 prispievateľov údajov. V práci je zohľadnené množstvo doteraz publikovanej literatúry, sú doplnené doteraz neznáme alebo len málo známe nepublikované údaje, najmä vlastné spomienky na kolegov, spolupracovníkov či učiteľov, alebo informácie z archívnych materiálov a nových výskumov.

Kniha vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 2010, má 615 strán s historickou dokumentáciou a osobitnú 16-stranovú farebnú obrázkovú prílohu.