Zverejňovanie dokladov

Zmluvy, objednávky a faktúry

Organizácie SAV sú – v zmysle zákona č. 546/2010 (č. III §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č. 211/2000 Z. z. o Slobodnom prístupe k informáciám – povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry.